Finansiär: Interna användare

Interna användare

Finansiär interna användare


Under interna användare visas alla finansiärsanvändare för finansiären som har synkats från Prisma ECM till Prisma portal. Om personer saknas här behöver fältet "E-post arbete" under profilen i ECM fyllas i eftersom e-postadress är obligatoriskt för interna användare i Prisma portal. Här listas användarna med tilldelade behörigheter både på portal- och finansiärsnivå och du kan tilldela eller dra tillbaka behörigheter.

Status aktiv/inaktiv för interna användare hanteras från ECM, så till vida att användare som inaktiveras i ECM får status inaktiv även i Prisma portal. För de finansiärer som har synkronisering från Active Directory till ECM sker inaktiveringen av deras AD-konto, varpå de inaktiveras i ECM och i förlängningen Prisma portal. Statusen går därför inte att styra i portalen.

Tilldela behörigheter till interna användare

Tilldela behörighet intern användare finansiär


När du klickar redigera på raden i tabellen över finansiärsanvändare så visas ett modalfönster där du kan tilldela ett antal behörigheter på finansiärsnivå. Dessa behörigheter kan arbeta med inställningar som rör den egna finansiären och som inte påverkar övriga finansiärer som använder Prisma.

Följande behörighetsgrupper finns.

Finansiärsbehörigheter

Behörighetsgrupp

Beskrivning

Finansiärsadministratör

 

 

 

Finansiärsadministratör ger fullständig behörighet till samtliga finansiärsadministrativa delar i Prisma portal för den egna finansiären. Den är överordnad övriga finansiärsbehörigheter i den betydelsen att finansiärsadministratören med automatik får de underliggande behörigheterna.

Formulärsadministratör

 

 

 

Formulärsadministratören får tillgång till formulärsfliken i Prisma och kan arbeta med den egna finansiärens formulär och finansiärsspecifika underhållstabeller. Underhållstabellerna innehåller också information som exempelvis signeringsvillkor för ansökan och godkännande av villkor.

SINK-administratör

SINK-administratören kan arbeta med SINK-vyn för finansiären.

Söknyckeladministratör

 

 

Söknyckeladministratören har tillgång till listan över söknycklar för finansiären och kan administrera inställningar på dem. Exempelvis gällande CV-inställningar, förlängning av ansökanstid etc.

Intressent-läs

 

 

Intressent-läs ger behörighet till fliken intressentregister för användaren och läsrättighet i intressentregistret. Det finns också möjlighet att utföra vissa åtgärder, exempelvis skicka länk för lösenordsåterställning.

Organisationsadministratör

 

 

 

På finansiärsnivån får organisationsadministratören möjighet att behandla förfrågningar om godkännande som medelsförvaltare samt hantera godkännandestatus för befintliga organisationer. Medlemmar i denna grupp får också ett e-postmeddelande när en förfrågan om godkännande inkommer.

Förfrågningsadministratör

 

 

 

Förfrågningsadministratören har behörighet att hantera finansiärens interna förfrågningar i Prisma portal. I de fall en förfrågan som normalt inkommer externt har initierats internt i ECM och behöver slutföras för att kunna skickas in för behandling och beslut. Exempelvis förfrågan om byte av projektledare i det fall projektledaren är otillgänglig.

Gallringsadministratör

 

 

 

Gallringsadministratören har behörighet att hantera inställningarna för gallring och rensning för den egna finansiären i Prisma portal på beredningsgruppsnivå, samt ta ut de uppföljningar och rapporter som finns tillgänglig. På finansiärsnivå hanteras gallringsinställningarna av finansiärsadministratören.

Senast uppdaterad: