Internärenden

Ett internärende skapas för att följa kostnader kring till exempel samfinansiering, beredningskostnader, utvärdering och kommunikation. Genom internärendet kan du följa hur medel från kärnverksamhetens budget används, på motsvarande sätt som du kan följa en ansökan i Prisma.

Internärenden hanteras på motsvarande sätt som processen för utlysning och ansökan i ECM, men med ett kortare och enklare förlopp.

I likhet med ansökningar ska internärenden klassas för att kunna sökas fram på samma sätt som du söker utlysningar, ansökningar och bidrag. Du kan fatta beslut om internärenden, men det finns inga funktioner för att hantera beredningsgrupper, återrapportering och signering. På internärenden genereras inga planerade utbetalningar, utan varje inkommen faktura eller räkning visas på ärendekortets flik Utbetalningar allteftersom de kommer in.

Internärenden hanteras mot ekonomisystemet Agresso i dagsläget.

Gå direkt till