Administrera internärenden

Du arbetar på samma sätt som för ansökansärenden genom att lägga in förslag till beslut (FTB), bevilja medel och genomföra beslut via beslutsmötesfunktionen. Det går att bevilja medel vid flera tillfällen på samma internärende. Du kan även klassa internärendet, se respektive finansiärs rutiner.

Fakturan kopplas till internärendets diarienummer i Agresso. När beslutet verkställs hämtas transaktionerna från Agresso och presenteras i fliken Utbetalningar. Om du har kopplat diarienumret i Agresso utan att verkställa ett beslut, visas endast summan för utbetalade medel.

När beslut verkställs och internärendets diarienummer har kopplats till fakturan i Agresso visas beviljade, utbetalade och återstående medel i fliken Utbetalningar. Om du har kopplat internärendets diarienummer till en faktura i Agresso utan att verkställa beslut framgår endast summa utbetalade medel på fliken Utbetalningar.

Skapa förslag till beslut för internärende

Ett kort för internärende med knappen ”Skapa FTB för Internärende” på fliken ”Förslag till beslut”

 1. Öppna internärendet du vill lägga till FTB på.
 2. Klicka på fliken Förslag till beslut (A).
 3. Klicka på Skapa FTB för Internärende (B).
info-symbol

Läs mer om förslag till beslut i Ange medel att bevilja på internärende.
Läs mer om beslutsmöten i Skapa beslutsmöte.

Ange medel att bevilja på internärende

Förslag till belopp att bevilja på ett internärende anges på FTB

info-symbol

FTB ska kopplas till ett beslutsmöte där du valt ”Ansökansbeslut” i rullgardinsmenyn Typ av möte.

 1. Följ steg 1 – 3 i Skapa förslag till beslut för internärende.
 2. Klicka på Redigera (A).
 3. Välj ”Beviljad” i rullgardinsmenyn Förslag till beslut (B)
 4. Ange Beslutsinstans och Mötesdatum (C).
 5. Ange Beviljad projektstart och Beviljad projektslut (D).
 6. Ange belopp i Finansieringskälla (E).
 7. Klicka på OK (F).
info-symbol

Du kan bevilja ytterligare medel på samma internärende genom att upprepa instruktionen.

Fatta beslut om medel att bevilja på internärende

Förslag till beslut som läggs till ett beslutsmöte

  1. Öppna internärendet du vill fatta beslut om.
  2. Klicka på fliken Förslag till beslut (A).
  3. Markera kryssrutan i kolumnen Beslut (B).
  info-symbol

  Godkänn protokollet för beslutsmötet på samma sätt som för ansökningsärenden.

  info-symbol

  Läs mer om beslutsmöten i Godkänna beslutsprotokoll.

  Visa fakturor och rekvisitioner på internärendet

  Exempel på fakturor och rekvisitioner, som betalats via Agresso, i ett internärende

  När protokollet för FTB godkänns genereras en beslutshandling där projekttid och belopp framgår på fliken Beslut på internärendekortet. På fliken Utbetalningar visas de fakturor och rekvisitioner som betalats ut via Agresso.

  1. Öppna internärendet du vill visa fakturor och rekvisitioner för.
  2. Klicka på fliken Utbetalningar (A).
  info-symbol

  Fakturor och rekvisitioner som kopplas med diarienumret direkt i Agresso, utan beslut,
  visas också i fliken Utbetalningar.

  Tips för att söka och hitta internärenden

  Exempel på sökning av internärende i Platinasök

  info-symbol

  Du kan söka fram flera eller separata internärenden med Prismas sökfunktioner.

  1. Klicka på Platinasök (A) på Idag-arean.
  2. Välj ”Ansökan” i rullgardinsmenyn (B).
  3. Ange sökvillkor i respektive sökfält och ”Endast internärenden* i Internärenden (C) i sökfönstret som öppnas.
  4. Klicka på Sök (D).

  Andra sökmöjligheter:

  Utlysning:


  Bidragsform:


  Ärendetyp:

  Välj aktuell ”utlysning” för internärenden. Sökningen underlättas om endast årliga utlysningar för internärenden används.

  Här hittar du internärendenas ”bidragformer”. Resultatet av sökningen blir tydligare om namnen på bidragsformerna innehåller ordet ”Internt” eller motsvarande.

  Användbart sökvillkor om du känner till vilka val av ärendetyper som gäller för finansiärens internärenden.

  Motsvarande möjlighet att söka fram internärenden hittar du även i ”Sök diariefört ärende” eller ”Sök ansökan”
  i menyn Sök och rapporter.

  info-symbol

  Läs mer om sökfunktioner i Prisma i Sökfunktioner och genvägar.

  Senast uppdaterad: