Allmänt om internärenden

Internärenden kopplas till ett ekonomisystem för att du ska kunna följa kostnader som till exempel fakturor, rekvisitioner och bidrag. Internärenden hanteras endast mot ekonomisystemet Agresso i dagsläget.

Befintliga funktioner används när du skapar internärenden och processen för internärenden hanteras till viss del på motsvarande sätt som processen för en utlysning i ECM. Eftersom begreppen i Prisma är utformade för ansökningar beskriver det här avsnittet några riktlinjer för hur du skapar en "utlysning" för internärenden.

Ärendetyper för internärenden

Finansiären måste välja ut vilka befintliga ärendetyper som ska kunna användas till internärenden. Prisma supporten måste ha lagt till dessa anpassade ärendetyper innan utlysningen för internärende skapas. Det går att använda de anpassade ärendetyperna till ”vanliga ärenden” också.

Bidragsformsmallar för internärenden

Förtydliga i titeln att det är en bidragsformsmall som endast ska användas till internärenden, till exempel "Konferens - internt".

Alla obligatoriska uppgifter på fliken Tidsinställningar i bidragsformsmallen är inte relevanta i ett internärende. Se rekommendationer i avsnittet Skapa "bidragsformsmallar" för internärenden.

Bidragsformsmallen bör ha en neutral övergripande inriktning, till exempel "Fri".

"Utlysningar" för internärenden

För att du ska kunna hantera budget med söknycklar till internärenden måste det finnas en "utlysning". Först när du har upprättat en ”utlysning” från ett utlysningsärende kan du använda funktionerna i Prisma.

Koppla endast de ”bidragsformsmallar” för internärenden som kan bli aktuella under ett år till utlysningen. Detta för att kunna samla dessa på en årlig ”utlysning” som en behållare för de internärenden som kan komma att öppnas löpande under året.

På utlysningen för internärenden lägger du som är behörig in budget för planerade kostnader för internärenden. Budgeten kan redigeras efter att utlysningen har publicerats.

Senast uppdaterad: