Finansiär: Finansiärsinställningar

Finansiärsinställningarna styr stora delar av den funktionalitet som är specifikt för den enskilda finansiären. På denna sida finns förklaringar kring varje inställning i informationstexter.

Finansiärsinställningar: Alllmänt

Finansiärsinställningar allmänt


Under finansiärsinställningar allmänt finns grundinställningar för finansiären såsom metadata, inställningar som påverkar utlysningen samt förfrågningar och ansökningar.

Följande inställningar finns.

Finansiärsinställningar: Allmänt

Inställning

Beskrivning

Adressuppgifter:

Finansiärens organisationsnummer

Organisationsnummer som används i SINK-blanketten.

Finansiärens telefonnummer

Telefonnummer som används i SINK-blanketten

Finansiärens postadress

Adress som används i SINK-blanketten

Finansiärens e-postadress

E-postadress som används i SINK-blanketten

Utlysningsinställningar:

Antal dagar att varna för att utlysningen stänger

Inställning för när en varning visas i ansökansformuläret om att utlysningen snart stänger.

Portalinställningar:

Bytesdatum vid byte av projektledare och medelsförvaltare valbart till och med denna månad


Styr vilken månad som projektledaren kan önska som senaste brytdatum vid förfrågningarna. Detta för att säkerställa att finansiären hinner behandla frågan och hantera de ekonomiska konsekvenserna innan årsbrytet.

Egendefinierad avsändaradressGer möjligheten att definiera en egen e-postadress som används som avsändare när Prisma gör automatiserade e-postutskick kopplade till finansiären (ersätter no_reply@prisma.research.se).

Länk för kriterier för godkännande av organisationsförfrågningar


Länk som visas i formuläret för anhållan om organisationskonto, är tänkt att länka till kriterierna för att godkännas som medelsförvaltare hos finansiären.

Period för påminnelse för organisationsförfrågningar (inga påminnelser går ut om värdet är noll)

Styr hur ofta påminnelser går ut om att hantera obesvarade förfrågningar om att godkännas som medelsförvaltare. Påminnelser skickas till alla användare med rollen organisationsadministratör för finansiären.

Signeringsperiod i dagar från slutregistrering

Signeringsperiod för ansökan.


Använd kompletteringsinstruktioner


Funktionalitet utvecklad för Etikprövningsmyndigheten som inte är fullt implementerad för övriga finansiärer.

 

Finansiärsinställningar: Granskning

Under finansiärsinställningar granskning finns inställningar som påverkar granskningsarbetet i Prisma portal.

Följande inställningar finns.

Finansiärsinställningar: Granskning

Inställning

Beskrivning

Dokument

Ladda upp jävsregler

Uppladdning av dokument med jävsregler som godkänns av granskare innan de kan börja anmäla jäv.

Ladda upp nedladdningsregier

Uppladdning av dokument med nedladdningsregler som godkänns av granskare innan de kan börja ladda ned material i beredningsgruppen.

Allmänt

Giltighetstid för inbjudan av externa granskare (antal dagar)

Hur många dagar en inbjudan till extern granskare är giltig innan den förfaller och inte längre kan accepteras.

Senaste slutdatum för att tacka ja/nej till arvode

Senaste datum som en granskare kan acceptera/tacka nej till arvode eller ändra sitt svar. Detta för att inte personer som tackat nej till arvode ska kunna acceptera arvode väldigt sent på året, vilket skapar problem i handläggningen.

Maxstorlek för filer på anslagstablan (MB)

Maximala möjliga storleken i mb för filer som laddas upp till anslagstavlan i beredningsgruppen. Större filer nekas med ett valideringsmeddelande.

Använd kompetensanmälan


Om anmälan av kompetens ska vara aktiv i samband med jävsanmälan i finansiärens beredningsgrupper.

Tillåt fakturabetalning vid arvode

Om granskaren ska kunna välja att fakturera sitt arvode istället för att ta emot det som lön.

Visa prioritet i steg två för skissutlysning

Om prioritetsanmälan ska visas i samband med jävsanmälan för den fullständiga ansökan i en skissutlysning.

Visa prioritet i enstegsutlysning


Om prioritetsanmälan ska visas i samband med jävsanmälan i en utlysning som inte är en skissutlysning utan enstegsutlysning.

Visa prioritet i löpande utlysningOm prioritetsanmälan ska visas i samband med jävsanmälan i en löpande utlysning som inte är en skissutlysning utan enstegsutlysning (skissutlysningar kan inte vara löpande).

Dölj beredningsgruppsfliken vid endast en BG på söknyckeln


En inställning som styr huruvida fliken för val av beredningsgrupp i ansökansformuläret ska visas om det bara finns en beredningsgrupp tillagd på söknyckeln (och den sökande därmed inte kan göra något val ändå).

Använd medelbetyg vid sållning


En inställning som styr huruvida funktionaliteten för uträkning av medelbetyg ska användas i samband med sållning av ansökningar i beredningsgruppen.

 

Finansiärsinställningar: Gallring

Under finansiärsinsinställningar gallring finns inställningar som styr funktionen för gallring/rensning för finansiären. Denna funktion gallrar och rensar arbetsmaterial från beredningsgrupperna utifrån ett uppsatt regelverk. Det finns två typer av gallring/rensning och dessa styrs genom varsin inställning.

Gallring/rensning av enskilda handlingar

Detta är material kopplat till en specifik ansökan och styrs utifrån beslutsdatum på ansökan. Följande gallras/rensas baserat på detta:

  • Jävsanmälan
  • Prioritetsanmälan
  • PDF-dokument kopplade till ansökan (granskningsdokument)
  • Kommentarer på ansökan/granskningsuppgifter
  • Ifyllda formulär för omdöme, förslag till yttrande, yttrande och externt omdöme
  • Uppgifterna kopplade till formulären
  • Fördelningen av uppgifter kopplade till formulären
  • Rankingen av ansökningar

Gallring/rensning av beredningsgrupp

Detta är material som tillhör beredningsgruppen generellt och inte är kopplat till en enskild ansökan. Detta rensas baserat på antal dagar efter att beredningsgruppen inaktiveras i portalen. Följande gallras/rensas baserat på detta:

  • Dokumenten på beredningsgruppens anslagstavla
Finansiärsinställningar: Gallring

Inställning

Beskrivning

Gallring/rensning av enskilda handlingar

Hur många dagar efter beslut som enskilda handlingar/arbetsmaterial ur beredningsgruppen rensas bort.

Gallring/rensning av beredningsgrupp

Hur många dagar efter att beredningsgruppen inaktiverats som arbetsmaterial rensas ur beredningsgruppen.

Senast uppdaterad: