Prisma användarstöd logga

Avböja bidrag

Handläggaren kan starta en intern förfrågan för att avböja bidrag när godkännande av villkor publicerats men ännu inte signerats. När den interna förfrågan startats skapas ett förslag till beslut (FTB) om att avböja bidrag.

Handläggaren anger om avböjandet ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Beviljas avböjandet kommer inga utbetalningar att göras på bidraget. Avslås förfrågan ska projektledare och medelsförvaltare kunna signera ursprungligt godkännande av villkor.

Sökande och medelsförvaltaren kan själva avböja bidraget vid signering av godkännande av villkor.

Läs mer om hanteringen när sökande eller medelsförvaltare avböjer bidrag i Vid avböjt bidrag.

Handläggare avböjer beviljat bidrag

Intern förfrågan startas av handläggaren på fliken Förfrågan i Prisma ECM

  1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
  2. Klicka på Avböja bidrag (C).
  3. Klicka på OK i dialogfönstret (D).
  4. Klicka på OK på ansökanskortet (E).

Ett FTB av typen "Avböja bidrag" skapas på ansökanskortet, fliken Förslag till beslut

Ange FTB för att avböja bidrag

FTB som öppnas och hanteras på ansökanskortet

Om FTB avslås återskapas inte ursprungligt godkännande av villkor på grund av ett tekniskt fel i Prisma ECM. Innan du avslår FTB kontakta objektspecialisterna för förfrågningar och ansökningar.

Förfrågan kan användas för att avböja bidrag, "Avböja ansökan", eller för att neka villkor, "Avböja kontrakt".

  1. Ange uppgifter för beslutsmöte (A).
  2. Välj alternativet "Avböja ansökan" (B) ur rullgardinsmenyn.
  3. Klicka på OK (C) för att stänga dialogfönstret med information.
  4. Ange Beslut (D) ur rullgardinsmenyn.
  5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
  6. Klicka på OK (F).

Läs mer om hur du anger FTB via uppgift i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag


Beviljad

Sökande och medelsförvaltare kan åter signera ursprungliga godkännande av villkor. När godkännande av villkor signerats måste handläggaren aktiviera utbetalningsplanen för att bidraget ska betalas ut.

Alla utbetalningar krediteras, medlen är inte längre uppbundna på bidraget och inga medel kommer att betalas ut.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.