Byte av projektledare, organisationsansökan

Förfrågan om byte av projektledare för organisationsansökan startas och skickas in av organisationskonto- eller ansökansansvarig i Prisma portal. Förfrågan skickas in direkt till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Handläggaren anger om förfrågan ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Ange FTB för byte av projektledare

FTB som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

  1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Byte av projektledare i modulen Uppgifter.
  2. Klicka på länken Redigera förslag till beslut (B) för att öppna kortet för FTB.
  3. Ange beslutsmötets Beslutsinstans, Mötesdatum och Förslag till beslut (C).
  4. Kontrollera Beslutat bytesdatum (D) och justera eventuellt datumet.
  5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
  6. Klicka på Spara och stäng (F).
  7. Klicka på Spara och stäng (G).

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Den ursprungliga projektledaren kvarstår som projektledare för bidraget.

Beviljad

Projektledare för bidraget byts.

Senast uppdaterad: