Avsluta bidraget i förtid

Förfrågan om att avsluta bidraget i förtid kan startas både externt av sökanden i Prisma portal och internt i Prisma ECM av handläggaren. När den externa förfrågan inkommit eller den interna initierats skapas ett förslag till beslut (FTB).

Handläggaren anger om förfrågan ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Skicka in och starta förfrågan avsluta bidraget i förtid

För individansökningar skickas den externa förfrågan in av projektledaren i Prisma portal. För organisationsansökningar skickas förfrågan in av organisationskonto- eller ansökningsansvarig. Förfrågan behöver inte signeras av medelsförvaltaren. 

Om förfrågan ska initieras internt görs det via fliken Förfrågan på ansökanskortet i Prisma ECM.

Intern förfrågan startas av handläggaren på fliken Förfrågan i Prisma ECM

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper, fliknivå ett, och fliken Förfrågan (A), fliknivå två.
 2. Klicka på Avsluta i förtid (B).
 3. Ange Nytt datum för avslut (C) och eventuellt motivering.
 4. Klicka på Spara och stäng (D).
 5. Kicka på OK (E) i meddelandefönstret.
 6. Klicka på Spara och stäng (F).

Ange FTB för att avsluta bidraget i förtid

FTB som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

info-symbol

När förfrågan kommer in till finansiären, eller startas internt, parkeras alla utbetalningar som ligger efter det datum som angivits som önskat avslutsdatum. Om du som handläggare ändrar avslutsdatum till ett tidigare eller senare datum kan utbetalningar komma att parkeras eller aktiveras.

Du kan se vem som startat förfrågan under rubriken Initierad av på FTB-kortet.  

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Avsluta i förtid i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på länken Redigera förslag till beslut (B) för att öppna kortet för FTB.
 3. Ange beslutsmötets Beslutsinstans, Mötesdatum och Förslag till beslut (C).
 4. Kontrollera och justera eventuellt Avslutsdatum samt Dipositionsdatum (D).
 5. Ange Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 6. Klicka på Spara och stäng (F).
 7. Klicka på Spara och stäng (G).

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Den ursprungliga bidragsperioden kvarstår.

Beviljad

Bidraget avbryts och utbetalningarna krediteras permanent. Eventuella återrapporteringstillfällen rensas och återrapporteringstillfällen för den ekonomiska och vetenskapliga slutrapporten skapas automatiskt.

Senast uppdaterad: