Prisma användarstöd logga

Justera medel

Den interna förfrågan "Justera medel" används för att bevilja mer medel eller minska beloppet för ett beviljat bidrag. Du kan även förlänga bidragsperioden i denna förfrågan och ändra dispositionsdatum. Det, eller de, villkor som hör till bidraget kan behållas och kompletteras med ett tilläggsvillkor eller ersättas av ett nytt villkor.

Förfrågan för att justera medel startas och hanteras i Prisma ECM. Handläggaren anger om förfrågan för att justera medel ska avslås eller beviljas i FTB och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om förfrågan beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av sökande och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras.

Allmänt om förfrågan för att justera medel

Sammanställning och vägledning för de olika funktionerna i förfrågan för att justera medel

 • Du kan ändra projekt- och dispositionstiden samt belopp för beviljade medel i samma FTB.
 • Ett nytt godkännande av villkor skapas som kompletterar ärendets befintliga godkännande av villkor. Du kan även välja att avsluta ett tidigare godkännande av villkor.
 • När du minskar bidragets belopp ska du avsluta det godkännande av villkor som berörs av minskningen.

Starta förfrågan för att justera medel

Förfrågan för att justera medel startas på ansökanskortet, fliken Förfrågan

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
 2. Klicka på Justera medel (C).
 3. Klicka på OK (D).
 4. Klicka på Verkställ (E) för att fortsätta arbeta med FTB.

Läs mer om hur du anger FTB direkt på ansökanskortet i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Ange ny projekttid i FTB

FTB för att justera medel öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Justera medel i modulen Uppgifter.
 2. Ange beslutsmötets Beslutsinstans och Mötesdatum (B).
 3. Ange Förslag till beslut i rullgardinsmenyn (C).
 4. Markera Förläng projekttid (D) och ändra slutdatumet för projekttiden och eventuellt dispositionsdatumet.
 5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 6. Klicka på OK (F).

Läs mer om vad du bör tänka på när du justerar medel i Allmänt om förfrågan för att justera medel.
Läs mer
om hur du ersätter ett befintligt godkännande av villkor i Avsluta befintligt godkännande av villkor.

Bevilja mer medel och förläng projekttiden i FTB

Förlängd projekttid och justering av belopp i FTB

info-symbol

Ange endast beloppet för det återstående bidraget i kolumnen för innevarande år som ska betalas ut. Beloppet som skrivs in delas upp månadsvis på de utbetalningstillfällen som är kvar på innevarande år.

 1. Följ steg 1 – 4 i Ange ny projekttid i FTB.
 2. Klicka på Verkställ (A).
 3. Markera Bevilja mer medel (B).
 4. Ange Brytdatum (C), datum för första utbetalning då de nya beloppen ska gälla.
 5. Ange de nya beloppen för respektive år (D).
 6. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 7. Klicka på OK (F).

Läs mer om vad du bör tänka på när du justerar medel i Allmänt om förfrågan för att justera medel.
Läs mer
om hur du ersätter ett befintligt godkännande av villkor i Avsluta befintligt godkännande av villkor.

Minska medel i FTB

Justering av medel utan förändring av projekttid i FTB

info-symbol

När du minskar bidragets belopp ska du avsluta det godkännande av villkor som berörs av minskningen.
Ange endast beloppet för det återstående bidraget i kolumnen för innevarande år som ska betalas ut. Beloppet som skrivs in delas upp månadsvis på de utbetalningstillfällen som är kvar på innevarande år.

 1. Följ steg 1 – 3 i Ange ny projekttid i FTB.
 2. Markera det godkännande av villkor som ska avslutas och ange villkorets slutdatum (A).
 3. Markera Bevilja mer medel (B).
 4. Ange Brytdatum (C), datum för första utbetalning då de nya beloppen ska gälla.
 5. Ange de nya beloppen för respektive år (D).
 6. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 7. Klicka på OK (F).
info-symbol

Läs mer om vad du bör tänka på när du justerar medel i Allmänt om förfrågan för att justera medel.
Läs mer
om hur du ersätter ett befintligt godkännande av villkor i Avsluta befintligt godkännande av villkor.

Avsluta befintligt godkännande av villkor

Vid avslut av befintligt "Godkännande av villkor"

Du kan avsluta ett befintligt godkännande av villkor. Då skapas ett nytt godkännande av villkor utifrån förfrågans angivna datum och belopp. Det nya godkännande av villkor ersätter ärendets befintliga godkännande av villkor.

 1. Följ steg 1 – 3 i Ange ny projekttid i FTB.
 2. Markera det godkännande av villkor du vill avsluta i sektionen Avsluta befintliga godkännande av villkor (A).
 3. Ange Slutdatum (B) för villkoret som ska avslutas.
 4. Ange övriga uppgifter i FTB, till exempel uppgifter för att förlänga projekttiden.
 5. Följ steg 5 – 6 i Ange ny projekttid i FTB.

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Beviljad

Om förfrågan beviljas ska handläggaren granska och publicera nytt godkännande av villkor. När sökande och företrädare för medelsförvaltare har signerat kan handläggaren aktivera utbetalningsplanen.

Granska och publicera godkännande av villkor

Handläggaren får en uppgift om att granska och publicera godkännande av villkor

Det nya godkännande av villkor omfattar endast medel för perioden efter brytdatumet. Medel innan brytdatumet är fortfarande kopplade till ursprungligt godkännande av villkor.

 1. Dubbelklicka på raden för uppgiften Granska och publicera villkor i modulen Uppgifter (A).
 2. Välj fliken Villkorsdata (B).
 3. Kontrollera informationen och gör eventuella ändringar innan du publicerar godkännande av villkor.

Läs mer om granskning och publicering av godkännande av villkor och hur du hanterar dessa via ansökansärendet i Godkännande av villkor.

Aktivera utbetalningsplan

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Aktivera utbetalningsplan i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på OK (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Detta avsnitt ska kompletteras med info om kryssruta Obligatoriska underlag inkomna för flerpartsbidrag

Läs mer om att aktivera utbetalningar i Aktivera utbetalningsplan.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.