Prisma användarstöd logga

Fördela ansökningar mellan beredningsgrupper

En ansökan registreras per automatik på den beredningsgrupp som den sökande valt i första hand. Därefter kan ansökningarna fördelas på olika beredningsgrupper via beredningsgruppspaketet i den smarta sökmappen Fördela på beredningsgrupp.

Genom att tilldela respektive ansökan ett eller flera attribut fördelas ansökningarna mellan beredningsgrupperna. Attribut kan även sättas på beredningsgrupper som tillhör andra utlysningar.

Allmänt om att fördela ansökningar mellan beredningsgrupper

Den smarta sökmappen Fördela på beredningsgrupp i mappen Granskningsarbete

En eller flera ansökningar kan hanteras på samma gång på beredningsguppens flik Information (A) i den smarta sökmappen Fördela på beredningsgrupper (B).

Fördelningen av ansökningarna sker genom att ett eller flera attribut sätts på ansökan. Fler beredningsgrupper inom samma utlysning kan ha samma attribut.

Vetenskapligt ansvar (VA)

Beredningsgruppen skriver yttrande för ansökan.

Förslag till beslut (FTB)

Beredningsgruppen lämnar förslag till beslut på ansökan.

Samrådsansvar (SAM)

Beredningsgruppen lämnar ett samrådsyttrande.

Endast en beredningsgrupp kan ha budgetansvar för en ansökan. Budgetansvaret innebär att om ansökan beviljas finansieras den från beredningsgruppens budget. Den beredningsgrupp som ansökan inkommer till får automatiskt budgetansvar, men du kan flytta budgetansvaret till en annan beredningsgrupp.

Behåll övriga attribut

Skiftar budgetansvar, men låter alla övriga attribut (VA, FTB, SAM) vara kvar på den befintliga beredningsgruppen.

Rensa övriga attribut

Flyttar en ansökan till en annan beredningsgrupp genom att sätta nya attribut på en ny beredningsgrupp. Samtidigt rensas alla attribut från den gamla beredningsgruppen.

Väljer du detta alternativ och granskning har skett i den tidigare beredningsgruppen med budgetansvar, kommer alla inskickade och pågående granskningsformulär att rensas. Informationen i granskningsformulären tas alltså bort eftersom det inte längre finns några granskningsattribut i beredningsgruppen.

Sätt nya attribut

Justerar attributen på den gamla beredningsgruppen och ger samtidigt budgetansvar (BA) till den nya beredningsgruppen.

Fördela ansökningar med attribut

Sätt attribut för att fördela ansökningar

Angivet år i fliken Sätt attribut filtrerar fram det år som anges i diarienumret. Detta årtal styr vilka utlysningar som kan väljas i rullgardinsmenyn Utlysning. En utlysning som öppnar till exempel 2018 kan ha skapats redan 2017.

 1. Öppna kortet för din beredningsgrupp och välj fliken Information.
 2. Klicka först på mappen Granskningsarbete (A) och sedan på den smarta sökmappen Fördela på beredningsgrupp.
 3. Ange parameterfilter och klicka på Uppdatera (B).
 4. Markera den eller de ansökningar i listan du vill sätta attribut på.
 5. Ange årtal i År (sök del av utlysnings dnr) (C) för att söka fram årets utlysningar på fliken Sätt attribut.
 6. Välj utlysning i Utlysning (D) och beredningsgrupp i Beredningsgrupp (E).
 7. Markera de attribut som är aktuella för ansökan/ansökningarna (F) alternativt markera att attribut ska tas bort (G).
 8. Klicka på Verkställ (H).

Byta budgetansvar

Exempel på byte av beredningsgrupp

Inskickade och pågående granskningsformulär kommer att rensas i den tidigare beredningsgruppen med budgetansvar, när du väljer alternativet Rensa övriga attribut.

Du kan bara flytta ansökningar från en beredningsgrupp.

 1. Öppna kortet för din beredningsgrupp och välj fliken Information.
 2. Klicka först på mappen Granskningsarbete (A) och sedan på den smarta sökmappen Fördela på beredningsgrupp.
 3. Ange parameterfilter och klicka på Uppdatera (B).
 4. Markera den eller de ansökningar du vill byta budgetansvar för.
 5. Klicka på fliken Byt butgetansvar (BA) (C).
 6. Välj ny beredningsgrupp i Byt till beredningsgrupp (D).
 7. Ange något av alternativen för hur attributen ska hanteras på beredningsgruppen som ansökningarna flyttas från vid Hantering av attribut på f.d. BA (E).
 8. Klicka på Verkställ (F).

Du får en bekräftelse från systemet och en streckad grön ruta syns kring kryssrutorna för de ansökningar vars attribut har uppdaterats. Klicka på Uppdatera (B) för att se de ändrade attributen i listan.
Kontrollera att ansökan har flyttats till den nya beredningsgruppen genom att öppna kortet för den mottagande beredningsgruppen.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.