Administrera och granska skiss

Ansökningsprocessen som innefattar skisser sker i två steg där sökande först skickar in en projektskiss. Accepteras skissen får sökande skicka in en fullständig ansökan. Jäv och prioriet rapporteras två gånger, en gång för skiss och en gång för ansökan. Skisserna signeras inte av medelsförvaltare och det skrivs inget yttrande för skiss. I övrigt är händelseförloppet som för en ordinarie utlysning utan skiss med några undantag, se Fullständig ansökan som beskriver steg 2. 

Allmänt om steg 1 och steg 2 för utlysning med skiss

Utlysningen är uppdelad i två steg

Varje finansiär gör egna inställningar, bland annat för hur utlysning utformas för publicering av yttrande. Det kan även förekomma olika benämningar, till exempel vid rapportering av prioritet och kompetens. Förfarandet är i övrigt detsamma för utlysningar med så kallad skissansökan.

Steg 1

Hantering av beredningsgrupper i Prisma ECM och i Prisma portal sker som i en vanlig ansökningsprocess. Medelsförvaltare ska inte signera en projektskiss och granskare ska inte lämna något yttrande innan beslut.

Steg 2

Sökande som får beslut om att deras projektskisser har accepterats kan därmed skicka in en fullständig ansökan. Hanteringen av den fullständiga ansökan sker som för en vanlig fullständig ansökan med förslag till yttrande och slutligt yttrande. Ny rapportering av jäv och prioritet krävs eftersom det kan ha tillkommit nya medlemmar, till exempel externa granskare, i beredningsgruppen eller i projektet.

Skisser i den smarta sökmappen Ansökningar behandlas som vanliga ansökningar i Prisma ECM

Alla inkomna skisser, och senare fullständiga ansökningar, visas i Prisma ECM i den smarta sökmappen Ansökningar i beredningsgruppspaketet och i utlysningen.

info-symbol

Skisser signeras inte av medelsförvaltare, därför är den smarta sökmappen Signering tom i steg 1.

Fördela skisser på beredningsgrupper i Prisma ECM

Byt beredningsgrupp på en eller flera skisser

En skiss eller ansökan kan hanteras i flera beredningsgrupper beroende på vilken beredningsgrupp som ska ha vetenskapligt ansvar, budgetansvar och/eller samordningsansvar. Hur utlysningen hanteras i detta fall varierar mellan finansiärer och ämnesråd.

När du vill flytta en skiss från en beredningsgrupp och bryta relationen till den nuvarande beredningsgruppen sker det på kortet för beredningsgruppen i Prisma ECM. .

 1. Öppna kortet för Beredningsgrupp, fliken Information och mappen Granskningsarbete.
 2. Klicka på den smarta sökmappen Fördela på beredningsgrupp (A).
 3. Kontollera sökandes önskemål om beredningsgrupp och markera den eller de skisser som ska fördelas (B).
 4. Klicka på fliken Byt budgetansvar (BA) (C).
 5. Välj beredningsgrupp i Byt till beredningsgrupp (D).
 6. Markera Rensa övriga attribut (E).
 7. Klicka på Verkställ (F).

Anmäla eget jäv (som intern användare)

Anmäl eget jäv för alla skissansökningar i steg 1

Intern ansvarig användare måste anmäla jäv på samtliga skissansökningar i beredningsgruppen för att kunna arbeta med skisserna i Prisma portal.

 1. Klicka på Alla ansökningar (A) på beredningsgruppens meny till vänster på sidan.
 2. Markera kryssrutan för den skissansökan du vill rapportera jäv för eller markera kryssrutan för alla skissansökningar (B).
 3. Klicka på Ej jävig (C) eller Jävig (D).

Rapportera jäv och prioritet för skiss åt granskare, steg 1

Handläggaren har möjlighet att rapportera jäv och prioritet/kompetens för granskares räkning i steg 1 där skiss behandlas

Du kan spara jäv och prioritet som du har rapporterat för att fortsätta vid ett senare tillfälle och sedan skicka in rapporteringen.

 1. Klicka på Rapportera jäv och prioritet för skiss (A).
 2. Välj den gruppmedlem du vill anmäla jäv för i Välj gruppmedlem (B).
 3. Välj "Ja" eller "Nej" ur rullgardinsmenyn för respektive skiss i kolumnen Jäv (C).
 4. Välj "Ej accepterad", "Diskuteras" eller "Accepterad" ur rullgardinsmenyn för respektive skiss i kolumnen Prioritet (D).
 5. Klicka på Skicka in (E).
 6. Klicka på OK (F) i dialogfönstret för att bekräfta rapportering av jäv och prioritet av skiss.

Klicka på Excel-ikonen för att få en sammanställning över hur respektive granskare rapporterat jäv och prioritering för beredningsgruppens samtliga skisser.
I menyn Sammanfattning av skissomdömen kan ansvarig handläggare se alla granskares rapporterade jäv och prioritet per skiss.

Lägg till kolumnen Prioritetsvärde för att visa graderingsskalan i siffror:

0
1
2

 

Ej acceptera
Diskuteras
Acceptera

När du arbetar med fullständig ansökan i steg 2 har graderingarna andra innebörder än för skiss.

Lägg till kolumn för prioritetsvärde

Skapa rapporter

Rapporter för bland annat jäv och skisser

Rapporter kan tas fram både i steg 1 och i steg 2.

 1. Klicka på Startsida med Anslagstavla (A) på beredningsgruppen.
 2. Klicka på rapportnamnet (B).
 3. Välj om du vill öppna eller spara Excel-filen med rapporten.

Sammanställning bedömningar – Skiss

Sammanställning bedömningar – Ansökan

Rapporterna sammanställer alla granskares inlämnade jäv och prioritet i en rad per projektskiss respektive fullständig ansökan i Excel. Excel-filen innehåller även kolumner för manuella noteringar av etik, föredragande, extern granskare och kommentarer per projektskiss och fullständig ansökan.

Beslutsinstans och beslutsmöte för skissbeslut

Välj beslutsinstans och beslutsmöte inför skissbeslut

Beslutsmöten måste skapas i Prisma ECM innan utlysningen publiceras för att vara färdigkopplade till inkomna skisser. Om detta inte skett måste beslutsmötet kopplas manuellt till varje inkommen skiss i efterhand.

 1. Öppna kortet för beredningsgruppen, fliken Egenskaper (A).
 2. Klicka på Beslutsmöte skiss (B) fliknivå 2.
 3. Välj Beslutsinstans (C) ur rullgardinsmenyn.
 4. Välj Mötesdatum (D) ur rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på Spara och stäng (E).
info-symbol

När protokoll godkänns i Prisma ECM och status för sökandens projektskisser ändras till "Accepterad" eller "Ej accepterad" meddelas sökanden via e-post. Varje finansiär formulerar egen text för besluten som går ut.
Sökanden, vars skisser accepterats, kan skicka in fullständiga ansökningar vid periodstarten för utlysningens fullständiga ansökan.

Senast uppdaterad: