Söknyckelinställningar i portalen

Förutom söknyckelinställningarna i portalen görs en hel del inställningar i portalen efter att utlysningen har publicerats. För att kunna arbeta med dessa inställningar krävs att du har någon av behörigheterna söknyckeladministratör, finansiärsadministratör eller portaladministratör i Prisma portal.

5.5.1 Allmänna söknyckelinställningar


Navigera till fliken Finansiär i Prisma portal, inloggad som intern användare. Saknar du fliken i portalen har du inte nödvändig behörighet att arbeta med finansiärsinställningar. I vänstermenyn finns menyvalet Söknycklar.

Sidan söknycklar


I listan på sidan Söknycklar syns alla publicerade söknycklar för din finansiär. Klicka på knappen Inställningar för att arbeta med söknyckelinställningarna.

Fönstret Redigera inställningar visas


På sidan Redigera inställningar visas ett antal flikar. Den första fliken, Utlysning används för att sätta allmänna inställningar på söknyckeln. På denna flik kan följande inställningar göras:

  • Antal medverkande forskare: Det maximala antalet medverkande forskare som kan bjudas in till ansökningar på söknyckeln. Om fältet är tomt innebär det obegränsat antal, om fältet är noll innebär det att inga medverkande forskare kan bjudas in.
  • Internationell projektledare: Genom att kryssa i kryssrutan Tillåt internationell projektledare blir det möjligt för sökande att typa medverkande forskare som internationell projektledare. Den medverkande bjuds in som vanligt, sedan väljer projektledaren rollen internationell projektledare där det är relevant. I obligatoriskt antal kan du ange om det ska vara obligatoriskt att lägga till en internationell projektledare (är fältet tomt är det inte obligatoriskt). Genom fältet Maximalt antal kan du ange om det ska finnas någon begränsning för hur många medverkande som ska kunna ges rollen internationell projektledare (tomt är lika med obegränsat). Notera att det inte är möjligt att lägga till internationella projektledare om det maximala antalet medverkande är satt till noll.
  • Doktorsexamen krävs: Om denna kryssruta är ikryssad är det obligatoriskt att ha minst en doktorsexamen i sitt Prisma-CV för att få skicka in en ansökan på söknyckeln. Genom tidigast tillåtna och senast tillåtna kan du ange ett godkänt intervall för doktorsexamen, intervallet anges genom att du anger intervallets startdatum (tidigast tillåtna) och slutdatum (senast tillåtna). Du kan även ange endast tidigast eller endast senast, så att begränsningen endast finns åt ena hållet. Värdena du anger här tar sedan hänsyn till inmatning i komponenten avräkningsbar tid i formuläret för att kompensera för godkänd justering av karriäråldern.
  • Sökt belopp: Genom att kryssa i rutan Aktivera begränsning av sökt belopp kan du ange ett godkänt intervall för sökt belopp. Om sökt belopp faller utanför detta intervall kan inte sökande registrera ansökan. Det går också bra att endast använda ett maxbelopp, eller endast använda ett min-belopp. Lämnas fältet tomt finns ingen begränsning. I rullgardinsmenyn "Är totalt belopp för hela projekttiden?" anger du om begränsningen gäller hela projekttiden eller per år. Är det Nej gäller begränsningen per år, är det ja gäller begränsningen totalt sökt beloppp för hela projektperioden.
  • Tvingat språk i ansökansformuläret: Genom denna funktion är det möjligt att göra ansökansformuläret enspråkigt. När funktionen är aktiverad kommer hela formuläret, inklusive formulärssidor och alla fasta sidor, att visas endast på det valda språket. Detta gör också ansökan enspråkig så att den bara finns som PDF i det valda språket.

5.6.2 Inbjudningslänk för utlysning för inbjudna


En specialinställning som endast finns tillgänglig på utlysningar för inbjudna är funktionen Använd inbjudningslänk. Genom att markera denna kryssruta aktiveras funktionen med inbjudningslänk.

Inbjudningslänk


När kryssrutan Använd inbjudningslänk har markerats fälls en information ut som berättar hur funktionen fungerar. Inbjudningslänken visas direkt och leder till Prisma portal. Länken kan distribueras på valfritt sätt till de personer som ska få möjlighet att söka i utlysningen, exempelvis via en webbsida eller via e-post. Det är viktigt att distribuera länken med eftertanke eftersom alla som har tillgång till länken kommer att kunna söka i utlysningen, oavsett hur de fick tag på länken. Det finns alltså inte samma personkoppling som för en vanlig utlysning för inbjudna.

När en person klickar på länken kommer de till Prisma portal. Om de redan är inloggade visas dialogfönstret för att skapa ett ansökansutkast, om de inte är inloggade kommer de först att få logga in, därefter visas fönstret för att skapa utkast. När de har fyllt i projekttitel på svenska och engelska sparas utkastet som vanligt och blir synligt på deras konto bland övriga utkast.

En dold utlysning via länk kommer aldrig att synas i utlysningslistan i portalen, utan enda sättet att få tillgång till söknyckeln för att skapa ansökan är genom länken.

5.6.3 CV- och publikationsinställningar för projektledare


Efter Prismas uppdatering 2016-11-14 blev det möjligt att sätta CV-inställningar per roll i Prisma portal, istället för att inställningarna gjordes för alla personer på ansökan i Form Designer. Fördelen med denna variant är, förutom att det går att sätta individuella inställningar för olika roller, att vi kan ändra inställningar under tiden utlysningen är öppen om vi exempelvis har gjort något misstag eller behöver justera något.

Tänk på att om du ändrar inställningarna under pågående utlysning så påverkar det bara ansökningar som inte har slutregistrerats ännu. Situationen kan också bli att olika ansökningar har skickats in under olika förhållanden, där olika information har varit möjlig att lägga till.

Begränsningarna sätts på följande sätt:

  • Obligatoriskt antal: Anger du "1" kan inte ansökan registreras utan att minst en post av typen har förts över från Min profil till ansökan. Är fältet tomt är det inte obligatoriskt att föra över några poster.
  • Maximalt antal: Anger du "1" kan den sökande inte föra över fler än en post i av typen från Min profil till ansökan. Om fältet lämnas tomt kan den sökande föra över ett obegränsat antal poster.

Obligatoriskt antal kan aldrig vara större än maximalt antal.

Exempel:

- Om fältet ska döljas sätt 0 obligatoriskt antal samt 0 maximalt antal.

- Om det ska vara möjligt att lägga till 1 post (men ok att inte lägga till någon alls) lämna tomt obligatoriskt antal och 1 maximalt antal.

- Om det ska gå att välja allt mellan 0 poster till oändligt antal lämna tomt på både obligatoriskt antal och maximalt antal.

- 1 obligatorisk och lämna tomt maximalt = måste vara minst en post men kan läggas till hur många som helst utöver det.

5.6.4 CV- och publikationsinställningar för medverkande och internationell projektledare


På flikarna för Medverkande forskare och Internationell projektledare finns en kryssruta som heter Aktiverad. När denna kryssruta markeras aktiveras separata inställningar för den aktuella rollen. Om kryssrutan inte är markerad gäller samma inställningar som för projektledaren.

När du markerar rutan Aktiverad kommer inställningarna du har gjort för projektledaren att vara standardinställningen för den medverkande forskaren/internationella projektledaren. Därefter kan du ställa in de inställningar som ska gälla för den specifika rollen.

Senast uppdaterad: