Återrapporteringsomgång

Återrapporteringsomgångar kan dels skapas separat och dels skapas utifrån en utlysning. Återrapporteringsomgången skapas på samma sätt oavsett.

Det är från systemets sida inte obligatoriskt att lägga till återrapportering på en utlysning.

5.4.1 Lägg till återrapporteringsomgång på utlysningen


Återrapporteringsomgången som kopplas till utlysningen kopplas sedan till samtliga ansökningar som beviljas på utlysningen. Klicka på Lägg till under rubriken Återrapporteringsomgång kopplad till utlysningen för att konfigurera en återrapporteringsomgång.

Ett nytt kort för en Återrapporteringsomgång öppnas


Innan du kan lägga till mer information på återrapporteringsomgången måste du fylla i obligatorisk information i form av Titel och Beskrivning och sedan spara kortet genom att klicka på antingen OK eller Verkställ.

Kortet har sparats


När kortet har sparats med obligatorisk information tillagd blir kryssrutan Kopplad till utlysning ikryssad och namnet på aktuell utlysning visas.

Klicka på fliken Regler i flknivå två för att lägga till återrapporteringsreglerna.

Fliken regler visas


Fliken Regler är till största delen tom innan några regler har lagts till på återrapporteringsomgången. Klicka på knappen Lägg till/Ändra regler för att börja arbeta med reglerna.

Fönstret redigera regler visas


I fönstret redigera regler kan du arbeta med återrapporteringsreglerna och återrapporteringsformulären. Klicka på knappen Ny för att lägga till en ny regel.

En ny regel läggs till


Kolumnerna som finns för återrapporteringsregeln är följande:

 • ID: Varje återrapporteringsregel får ett unikt ID.
 • Rapporttyp: Återrapporteringstypen kan antingen vara Vetenskaplig eller Ekonomisk.
 • Regeltyp: Regeltypen kan vara engångs eller periodisk, beroende på om rapporteringen ska ske en gång i bidragsperioden (i mitten eller slutet) eller periodiskt under bidragsperioden.
 • Default-parametrar från bidragsform: I denna kolumn kan du välja att kopiera in standardparametrar från en bidragsformsmall. På bidragsformsmallens flik Tidsinställningar kan standardinställningar anges för projekttid och återrapportering, dessa kan sedan hämtas in här.
 • Lägesrapport: Om regeltypen är satt till engångs, och engångstypen är satt till mitten kan regeln för lägesrapport anges här. Den sätts till antal månader efter projektstart.
 • Slutrapport: Om regeltypen är satt till engångs, och engångstypen är satt till slutet, eller om rapporteringen är periodisk, kan regeln för slutrapport sättas här. Den sätts till antal månader efter dispositionstidens slut.
 • Buffert: Det minsta antalet månader mellan projektets start och första återrapporteringstillfället.
 • Öppningsperiod: Hur länge återrapporteringsformuläret är öppet vid respektive tillfälle. Anges i månader.
 • Formulär: Vilket återrapporteringsformulär som ska kopplas till regeln.
 • Påminnelse: Anger hur många dagar innan sista inlämningsdatum för rapporten som systemet ska skicka ut en påminnelse till den som är ansvarig för rapporten.
 • Söknycklar som regel ska appliceras på: Här väljer du vilka av utlysningens söknycklar som regeln ska appliceras på.

Vissa fält är styrda utifrån vilken rapporttyp och regeltyp du har valt. När du har fyllt i alla öppna fält klickar du på Verkställ för att spara reglerna, de tilldelas då varsitt ID-nummer.

Exempel på återrapporteringsregel


Ovanstående regel är en ekonomisk (1) och periodisk (2) återrapporteringsregel som inte (3) hämtar någon information från någon bidragsformsmall. Slutrapport sker tre månader (4) efter dispositionstidens slut, bufferten för första rapporteringstillfället är tre månader (5) efter projektstart, återrapporteringsformuläret är öppet i tre månader (6). Det finns ett återrapporteringsformulär (7) kopplat till regeln. Påminnelse sker tre dagar (8) innan rapporteringsperiodens slut och Ändra (9) i kolumnen Söknycklar längst till höger visar att regeln är kopplad till minst en söknyckel.

När du är klar med att lägga till samtliga önskade regler sparar du genom att antingen klicka på OK för att spara och stänga fönstret, eller genom att klicka på Verkställ för att spara och behålla fönstret öppet.

Återrapporteringsomgångens kort visas​


De tillagda återrapporteringsreglerna på utlysningen listas på fliken Regler på återrapporteringsomgångens kort.

Senast uppdaterad: