Prisma användarstöd logga

Finansiär: Söknyckel

Söknyckeladministrationen i finansiärsadministrationen är tillgänglig för Portaladministratörer och Finansiärsadministratörer.

18.4.1 Söknycklar


Denna sida är tillgänglig för: Portaladministratör, Finansiärsadministratör.

På sidan Söknycklar under fliken Finansiär listas samtliga söknycklar som finns publicerade för finansiären i Prisma portal (bilden visar en filtrerad lista).

18.4.2 Förläng ansökningstid på söknyckel


Genom att markera en eller flera söknycklar i listan, välja ett nytt slutdatum i kalenderväljaren och sedan klicka på någon av knapparna Ändra slutdatum kan du förlänga ansökningstiden för söknyckeln. Beroende på typ av utlysning kan du antingen Ändra slutdatum för full ansökan, om det är en utlysning med ett steg, eller Ändra slutdatum för skiss (steg 1) om det är en utlysning med två steg där första steget är en skiss. För en skissutlysning kan du ändra slutdatum för steg två genom att klicka på Ändra slutdatum för full ansökan.

18.4.3 Söknyckelinställningar


Genom att klicka på knappen Inställningar för en söknyckel når du söknyckelinställningarna.

Fönstret Redigera inställningar öppnas

Söknycklar utlysning

I fönstret Redigera inställningar finns inställningar för söknyckeln som påverkar den sökande.

Följande inställningar görs på söknyckeln i portalen under fliken Utlysning:

 • Medverkande forskare: Styr hur många medverkande forskare som projektledaren kan bjuda in till ansökan. Denna inställning påverkar inte antalet medverkande administratörer. Inställningen fungerar på följande sätt:
  • Fältet är tomt: Obegränsat antal medverkande forskare.
  • Värdet är noll: Medverkande forskare är inte tillåtna alls.
  • Värdet är 1: Maximalt en medverkande forskare kan bjudas in, o.s.v.
 • Tillåt internationell projektledare och minsta/största antal internationella projektledare: Detta är en funktion som används för att typa en medverkande forskare som internationell projektledare. Det fungerar som följer:
 • Den medverkande forskaren bjuds in precis som en vanlig medverkande forskare, om funktionen är aktiverad kan projektledaren markera personen som internationell projektledare när denne har accepterat inbjudan.
 • Minsta/största-värdena fungerar som för CV-posterna, se nedan.
 • Värdena för internationell projektledare räknas av mot antalet medverkande. Det innebär att om internationell projektledare är 1 till 1 och maximalt antal medverkande forskare är sex, så innebär det att en av sex medverkande forskare måste vara en internationell projektledare. Vill du ha sex medverkande forskare plus en internationell projektledare måste du sätta maximalt antal medverkande forskare till sju.
 • Doktorsexamen:Inställningarna under rubriken styr eventuella begränsningar för karriärålder som kan finnas för den sökande. Prisma kontrollerar dessa inställningar mot det doktorsexamensdatum som den sökande har angett på Min profil i Prisma portal (med hänsyn tagen till eventuell avräkningsbar tid om detta fält är utlagt på ansökningsformuläret):
  • Genom att kryssa i doktorsexamen krävs så blir det obligatoriskt för sökande att ha en doktorsexamen, mer exakt så måste de ha en post i sitt Prisma-CV av typen Forskarutbildning med valet ”Doktorsexamen” (inte Licentiatexamen). Vill man att de ska vara tvingade att föra över en examen måste man sätta Forskarutbildning i CV till minimum 1. Om sökande inte har en doktorsexamen i CV kan de inte skicka in om inställningen är aktiverad. Sen kan man plussa på den inställningen med att sätta ett godkänt intervall som vi gör för exempelvis post-doc. Där finns nu också en funktion för den sökande att välja vilken doktorsexamen, om de har flera, som valideringen ska ske på. Detta eftersom de kan ha varit disputerade inom medicin för länge sen, och sen ha bytt till humaniora och ska göra post-doc där.
  • Tidigast tillåtna datum är det tidigaste datum de får ha tagit sin doktorsexamen. Om det är 2-5 år gammal så bör man ju ha stängningsdatum två år bakåt i tiden som äldsta datum.
 • Sökt belopp:
  • Man kan bara välja att ange belopp för både min och max antingen per år eller per hela perioden. Det går alltså inte att ha en minimigräns per år och en maxgräns för hela perioden.
 • Tvingat språk i ansökansformuläret:
  • Man kan välja antingen svenska eller engelska men man behöver inte göra en inställning.

Spara dina inställningar genom att klicka på Spara.

Följande inställningar görs på söknyckeln i portalen under fliken Projektledare

 • Utbildning:
  • Antal forskarutbildningsposter: Vill man att de ska vara tvingade att föra över en examen måste man sätta minimum 1 under obligatoriskt antal.
  • Antal grundutbildningsposter: Nedan inställningar gäller för samtliga fält som följer
 • Obligatorisk = 0 och sen tomt eller 0 på max : Fältet döljs
 • Obligatorisk = 0 och max 1 : Valfritt att lägga till en post
 • Obligatorisk = tomt och max 2: Valfritt att lägga till max 2
 • Tomt på båda = valfritt antal utan gräns
 • Fältet obligatorisk kan aldrig vara större än max.
 • Arbetsliv:
  • Antal anställningsposter, Antal post doktorsposter, Antal forskarutbytesposter, Antal uppehåll i forskningsposter
 • Publikationer
 • Meriter och utmärkelser
  • Antal docenturposter, Antal handledda personposter, Antal bidrag erhållna i konkurrensposter, Antal priser och utmärkelseposter, Antal övriga meriter
 • Immaterialrätt

Spara dina inställningar genom att klicka på Spara.


Fliken Medverkande forskare
Som standard används inställningen för projektledaren för alla sökande. För att aktivera separata inställningar för medverkande forskare, bocka i rutan Aktiverad. Nu finns samma valmöjligheter som för projektledare enligt ovan.

Fliken Internationell projektledare
Om internationell projektledare är tillåten, bocka i rutan Aktiverad. Nu finns samma valmöjligheter som för projektledare enligt ovan.

18.4.4 Intressentinställningar


Intressentinställningarna har två funktioner i Prisma i dagsläget. Dels inbjudan till dolda utlysningar, dels förlängning av ansökningstiden för enskilda sökande. Du når intressentinställningarna på fliken Finansiär, valet Söknycklar i vänstermenyn och genom att klicka på pilen till höger om knappen Inställningar. I menyn som visas väljer du Redigera intressentinställningar.

Fönstret intressentinställningar visas


Söknyckelinställningarna för intressenter har två olika funktioner beroende på utlysning och läge:

 • I en dold utlysning endast för inbjudna sökande är det här du aktiverar söknyckeln ("bjuder in") för en sökande.
 • I samtliga utlysningar är det här du förlänger ansökningstiden för en specifik person. Detta kräver att den sökande har skapat ett utkast på söknyckeln.

Båda dessa funktioner utförs på samma sätt. Klicka på Lägg till.

Intressentfönstret visas


E-postadressen fylls i som fritext i fältet E-postadress. Därefter sätter du ett slutdatum (deadline för ansökningstiden) för personen. Slutligen klickar du på Spara. Om du förlänger söknyckeln för en enskild person kommer du att få ett felmeddelande om personen inte har ett utkast på söknyckeln, denna funktion förlänger bara ansökningstiden för ett befintligt utkast, den tillåter inte att personen skapar ett nytt utkast.

Tillagd intressent


Tillagda intressenter visas med namn, e-postadress och slutdatum i listan i modalfönstret med intressentinställningar för söknyckeln. Om du vill dra tillbaka en inbjudan för en dold söknyckel, eller ta bort en förlängning för ett utkast, markerar du kryssrutan längst till vänster på raden och klickar på Ta bort.

18.4.5 Organisationsinställningar


Organisationsinställningarna används för att "typa" organisationer för en söknyckel. I vissa fall kan söknycklar tillåta val av medelsförvaltare som normalt sett inte är godkända för finansiären, det kan exempelvis vara fallet i en dold utlysning. Organisationen är då flaggad som "Ej allmänt godkänd" i organisationskontoregistret, och behöver aktiveras manuellt för varje söknyckel i denna vy.

Du når intressentinställningarna på fliken Finansiär, valet Söknycklar i vänstermenyn och genom att klicka på pilen till höger om knappen Inställningar. I menyn som visas väljer du Redigera organisationsinställningar.

Fönstret redigera organisationsinställningar visas


I vyn Söknyckelinställningar för organisationer listas samtliga organisationer som har ett organisationskonto i Prisma. I kolumnen Tillåts som MF kan du se om organisationen tillåts som medelsförvaltare på denna söknyckel, i kolumnen Anpassad inställning kan du se om en speciell anpassning har gjorts för denna nyckel.

Själva den anpassade inställningen görs genom att du markerar kryssrutan längst ut till vänster på raden för aktuell medelsförvaltare och sedan klickar på en av knapparna längst ned i fönstret beroende på vad du vill göra:

 • Ta bort inställningar: Tar bort en tidigare gjord anpassad inställning.
 • Tillåt som MF: Tillåt medelsförvaltaren på söknyckeln.
 • Tillåt ej som MF: Tillåt inte medelsförvaltaren på söknyckeln.

Medelsförvaltare som inte tillåts för nyckeln kommer inte att vara valbara för sökande i Prisma. Om en person har valt en medelsförvaltare som sedan görs otillåten kommer följande att hända:

 • Om ansökan är registrerad: Den fortsätter vara registrerad med den nu otillåtna medelsförvaltaren vald, om en ändring ska ske måste personen antingen avregistrera ansökan eller (om den är slutregistrerad) så måste den öppnas för komplettering.
 • Om ansökan inte är registrerad: Ett felmeddelande visas vid registrering om att sökande inte har valt en medelsförvaltare (valet rensas). Den sökande tvingas välja en godkänd medelsförvaltare innan ansökan kan registreras.

18.4.6 Ansökningsstatistik


I söknyckelvyn på fliken Finansiär och menyvalet Söknycklar i vänstermenyn kan du också visa ansökningsstatistik för samtliga publicerade söknycklar för finansiären. Genom att klicka på pilen till höger om knappen Inställningar når du menyvalet Ansökningsstatistik.

Fönstret ansökningsstatistik


I fönstret ansökningsstatistik visas samtliga ansökningar på söknyckeln komplett med beslutsstatus. Alla utkast, alltså ansökningar som inte har registrerats, visas också. Statusen Slutregistrerad betyder att ansökan har inkommit till ECM, men att inget beslut ännu har fattats på ansökan.

Om du vill spara listan som en Excel-fil kan du klicka på Excel-ikonen överst till höger i fönstret.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.