Bygg ansökningsformulär

14.4.1 Ansökningsformulär allmänt


Det finns två typer av ansökningsformulär i Prisma:

 • Skissansökan
 • Fullständig ansökan (heter Ansökan i Prisma)

Samtliga utlysningar som publiceras i Prisma måste ha ett formulär av typen Ansökan. Följ instruktionerna i avsnitt 14.2 för att skapa ditt ansökansformulär.

14.4.2 Specialfunktionalitet skissansökan

En skissansökan föregår en fullständig ansökan, de sökande som får sin skiss godkänd får sedan skicka in en fullständig ansökan i utlysningen. Det finns specialfunktionalitet kopplat till detta enligt nedan:

 • Om samma fält läggs ut i skissansökansformuläret och formuläret till den fullständiga ansökan kommer den ifyllda informationen att kopieras mellan formulären (det den sökande har skrivit i skissteget finns kvar i den fullständiga ansökan).
 • Fälten måste desamma vilket kräver att det är samma ID på fälten. För fält skapade av Sigma är det inget problem, för fält som har skapats dynamiskt krävs det att fälten har kopierats mellan dataseten. Skapas de separat i datasetet för skiss och ansökan fungerar det inte.
 • Inställningarna kan sättas separat i stegen skiss och fullständig ansökan. Det vill säga, ett fält som är frivilligt i skiss-steget kan vara obligatoriskt i fullständig ansökan och vice versa. Det går också bra att ha olika teckenbegränsningar i de olika formulären. Tänk dock på att om teckengränsen är lägre i fullständig ansökan än i skissen så kan texten kapas när ansökan övergår från skiss till fullständig.

14.4.3 Vanliga fälttyper

Det finns ett antal standardfälttyper för ansökansformulär som inte har någon strikt koppling till funktioner i Prisma. Dessa är rena inmatningsfält:

 • Textfält (ren text, ingen formatering)
 • Numeriskt fält (endast siffror)
 • Datumväljare (kalenderväljare, ett godkänt spann kan anges)
 • Rich text-fält (textfält med formatering)
 • Bilduppladdare (tillåter uppladdning av en till flera bildfiler)
 • PDF-uppladdare (uppladdning av en PDF-fil/komponent

14.4.4 Projekttidskomponenten


Projekttidskomponenten i Prisma består av fyra olika fält som finns under Toolbox och Dataset Fields. Samtliga dessa fält är obligatoriska (markerade med röd stjärna) och måste placeras i formuläret. Vilka av fälten som faktiskt används kommer att bero på vilka inställningar som görs för projekttid på utlysningen. De fält som inte används kommer att döljas enligt följande modell:

 • Om startmånad definieras på utlysningen (ej valbar för sökande) döljs fältet startmånad.
 • Om projekttiden anges i månader döljs fältet Antal år för projektet.
 • Om projekttiden anges i år döljs fältet Antal år för projektet.
 • Om projekttiden är satt till ett fast värde på utlysningen döljs samtliga fält utom beräknad projekttid.

När fälten döljs kommer de varken att vara synliga för den sökande i formuläret eller i ansökans PDF.

14.4.5 Komponenten avräkningsbar tid


Komponenten avräkningsbar tid används i kombination med ett intervall för godkänt doktorsexamensdatum. Kontrollen finns under Toolbox och Dataset Fields. Utlagd i formuläret tillåter den att sökande räknar av tid från åldern på sin doktorsexamen för att därigenom få en karriärålder som hamnar inom godkänt intervall för utlysningen.

Den sökande fyller i avräkningsbar tid utifrån ett antal kategorier i formuläret, månaderna som fylls i räknas av på doktorsexamensdatumet och justerar karriäråldern.

14.4.6 Komponenten underinriktning


Komponenten underinriktning hittas under Toolbox och Dataset Fields. Den används för att hämta in underinriktningar som har lagts på söknyckelns inriktning på utlysningen. Underinriktningskomponenten kräver alltså att det finns underinriktningar på utlysningen, annars blir den tom och fyller ingen funktion. Underinriktningarna blir synliga i ett antal rapporter i Prisma och kan alltså användas för att beteckna exempelvis relevans för ett särskilt område, eller ämnesområde.

Genom rullgardinsmenyn under Focus Checkbox Mode kan du ställa in komponentens beteende:

 • Enable by checkbox: Textfälten kopplade till de olika underiktningarna är synliga men gråade. När du kryssar i en underinriktning aktiveras fältet och kan fyllas i.
 • Visible by checkbox: Textfälten kopplade till de olika underinriktningarna är dolda och visas när du kryssar i en underinriktning.
 • Checkbox only: I detta läge finns inga textfält utan den sökande väljer en eller flera underinriktningar och valen blir synliga i rapporterna, men den sökande kan inte skriva någon text.

14.4.7 Budgetkomponenter


I Prisma finns ett antal fördefinierade budgetkomponenter som har det gemensamt att de summerar till summeringskomponenten Totalt sökt belopp. Man kan välja att använda en eller flera av dessa komponenter, summan av de inmatade beloppen i alla komponenterna hämtas därefter in i summeringskomponenten. Utan summeringskomponenten kommer inget sökt belopp att skapas, därför är den komponenten obligatorisk. Om den inte har något att summera döljs den från formuläret.

De komponenter som summerar är för närvarande:

 • Löner inklusive sociala avgifter
 • Lokaler
 • Driftskostnader
 • Avskrivningar
 • Schablonkomponenten (kräver att en schablon finns inlagd på utlysningen)

Utöver dessa finns ett antal komponenter (lön exklusive sociala avgifter, annan finansiering) som inte summerar och alltså aldrig kommer att räknas in i sökt belopp.

14.4.8 Väljare utifrån underhållstabell

Det finns tre huvudtyper av väljare som utgår från underhållstabeller i Prisma. Att kontrollen nyttjar en underhållstabell innebär att valen som finns tillgängliga lagras i en underhållstabell dit formulärskontrollen hänvisar. Om de tillgängliga valen behöver ändras innebär det att ändringen måste göras i underhållstabellen. I de flesta fall finns dessa underhållstabeller under fliken Formulär i Prisma och sedan menyvalet Underhållstabeller.

De tre typerna är:

 • Väljare med en nivå och ett möjligt val.
 • Väljare med en nivå och ett till flera möjliga val (multiselect).
 • Hierarkisk väljare med flera nivåer och ett till flera möjliga val (exempelvis SCB-komponenten)

De två första varianterna kan skapas dynamiskt (se kapitel 14.8).

Senast uppdaterad: