Granskarpool (KI)

Granskarpoolen är en funktion som har utvecklats i Prisma för Karolinska institutet och den finns i dagsläget endast tillgänglig för dem. Även om funktionen kan aktiveras även för andra finansiärer krävs det ett utvecklingsarbete för att funktionen ska kunna användas korrekt.

23.1 Aktivera granskarpool


Granskarpoolen aktiveras för en finansiär under fliken Finansiär i Prisma portal, och sedan menyvalet Granskarpoolinställningar. Där finns kryssrutan Använd granskarpool. När denna markeras och du klickar på Spara aktiveras granskarpoolen för finansiären och det blir möjligt att välja begränsningar för kompetensanmälan för medlemmarna i granskarpoolen.

23.2 Sätt villkor för kompetensanmälan för granskarpoolmedlemmar


På sidan Granskarpoolinställningar under fliken Finansiär finns ett antal kompetensområden som kan aktiveras för granskarpoolen. Dessa kompetensområden styr hur medlemmarna i granskarpoolen kan anmäla sin kompetens. I fältet som börjar med Minst antal... anger du hur många områden som är obligatoriska för granskaren att ange. I fältet som börjar med Max antal... anger du hur många kompetensområden de som mest kan välja.

Kompetensområdena används sedan för automatisk matchning mot ansökningarnas ämnesområde. För att få ett bra matchningsresultat är det fördelaktigt att låta granskaren välja ett antal kompetensområden. Granskaren väljer dessa i prioritetsordning.

23.3 Huvudsidan för granskarpoolen


Granskarpoolen återfinns under fliken Intressentregister och sedan menyvalet Granskarpool i vänstermenyn. Granskarpoolen är i praktiken en filtrerad version av intressentregistret som endast innehåller de användare som har lagts in i granskarpoolen för finansiären. Granskarpoolen är finansiärsspecifik och användare i Prisma portal har endast tillgång till sin egen finansiärs granskarpool.

På huvudsidan för granskarpoolen finns följande information:

  • Länk till anmälningssida för granskare (beskrivs mer ingående nedan)
  • Granskarpool: En lista över användarna som finns tillagda i poolen samt deras kompetensanmälan.
  • Förfrågningar: En lista över de användare som har skickat in en förfrågan om att gå med i granskarpoolen via länken till anmälningssidan. Dessa väntar på accepteras eller nekas medlemskap.

23.4 Lägg till användare i granskarpoolen

Det finns tre sätt att lägga till användare i granskarpoolen. Dessa beskrivs nedan.

Distribution av en anmälningslänk: Denna länk finner du på huvudsidan för granskarpoolen under rubriken Länk till anmälningssida för granskare. Kopiera länken för att sedan distribuera den på lämpligt sätt, exempelvis via e-post. Länken leder till en dold sida i Prisma portal där personer kan amäla intresse för granskarpoolen. När en anmälan kommer in läggs den som en förfrågan under listan Förfrågningar, där den kan godkännas eller nekas av handläggaren. Länken fungerar oavsett om personen har konto i Prisma eller inte, på snarlikt sätt som inbjudan till medverkande forskare eller extern granskare.

Tillägg av person direkt i granskarpoolen: Handläggare har också möjlighet att lägga till personer direkt i granskarpoolen på granskarpoolens huvudsida, genom att klicka på knappen Lägg till granskare under rubriken Granskarpool. Personen läggs då till direkt i granskarpoolen utan att gå via en förfrågan.

Intresseanmälan i ansökansformulär: Förutom de två sätten att lägga till personer via granskarpoolens huvudsida, finns också en specialkomponent till ansökningsformuläret som låter sökande i en utlysning anmäla intresse för att ingå i granskarpoolen. Komponenten låter den sökande svara ja eller nej till att ingå i poolen och i de fall den sökande svarar ja läggs de till i listan Förfrågningar. De kan därefter godkännas eller nekas av handläggare.

När en person har lagts till i granskarpoolen öppnas möjligheten till kompetensanmälan. Om personen finns i listan över förfrågningar måste denna godkännas innan kompetensanmälan blir tillgänglig.

23.5 Kompetensanmälan granskare


När en granskare har lagts till i granskarpoolen öppnas en möjlighet till kompetensanmälan i Prisma-kontot. Dessutom skapas en uppgift om kompetensanmälan på kontot och ett mail skickas med upplysningen om att personen har lagts till i en granskarpool, samt för vilken finansiär.

Granskarkompetensen anmäls på fliken Min profil och under menyvalet Granskarkompetens i vänstermenyn. I listan under rubriken Granskarpool listas samtliga granskarpooler där personen är medlem. Personen kan också plocka bort sig själv ur en eller flera granskarpooler genom att markera kryssrutan och sedan klicka på knappen Gå ur granskarpool.

Kompetensanmälan sker under nästa rubrik där de olika klassificeringarna listas.

Kompetensanmälan


Vilken rubrik som finns för kompetensanmälan kommer att bero på vilken finansiärs granskarpool personen är tillagd i, och vilka klassificeringar som är aktiverade för finansiären. Obligatoriska val markeras med en asterisk (*), innan samtliga obligatoriska val har gjorts kommer det inte gå att spara valen.

När kompetensanmälan är utförd och sparad blir valen synliga i kolumner på raden för personen i granskarpoolen.

Kompetensanmälan i granskarpoolen


När kompetensanmälan är gjord syns den i kolumnerna i granskarpoolen. Eftersom det är en Prisma standardtabell kan du filtrera och sortera på olika nyckelord, samt exportera tabellen till Excel. Kompetensanmälan används också som underlag för den automatiska matchningen som beskrivs nedan.

23.6 Automatisk matchning av ansökningar mot granskare i beredningsgrupp


När du väljer en beredningsgrupp på fliken Beredningsgrupper finns menyvalet Matchning av granskare i vänstermenyn, så länge granskarpoolen är aktiverad för finansiären. När du väljer detta menyval visas parameterstyrningen för matchning av granskarna i beredningsgruppen och granskarpoolen.

Genom att välja prioritet på de olika klassificeringskoderna, antalet granskare per ansökan och huruvida en av granskarna ska vara föredragande (det går också bra att matcha med endast granskare) kan du få ett förslag på fördelning av ansökningarna. Det är valfritt hur många av klassificeringarna du vill använda. Klicka på Matcha kompetens för att visa förslaget. Detta kan sedan exporteras till Excel och där bearbetas ytterligare. Du kan justera parametrarna och köra om matchningen så många gånger du vill.

I dagsläget finns ingen fördelningsautomatik i Prisma, utan den fördelningen som matchningen föreslår måste föras in manuellt av handläggare.

23.7 Matchning av ansökningar mot granskarpoolen

Denna funktion är ännu ej utvecklad. Den kommer att möjliggöra att du matchar en beredningsgrupps ansökningar mot hela granskarpoolen.

Senast uppdaterad: