Prisma användarstöd logga

Godkänna yttranden

Ett godkänt yttrande publiceras till den sökande i de utlysningar där publicering till sökande tillåts. Du kan redigera ett klarmarkerat yttrande och låsa upp godkända yttranden tills protokollet från beslutsmötet diarieförs i Prisma ECM.

Allmänt om att godkänna yttranden

 

En inställning i respektive utlysning påverkar vilka yttranden som ska publiceras

I granskningssammanfattningen ser du vilka yttranden som skickats in

När granskaren har skickat in yttrandet ska ordförande granska och klarmarkera det. Som intern användare kan du göra en sista kontroll och sedan godkänna yttrandet för publicering. Du godkänner yttranden på beredningsgruppens sida Granskningssammanfattning (A) där yttranden som skickats in är markerade med en bock i kolumnen Inlämnad (B).

När du godkänner yttrandet kan det publiceras till den sökande om inställningarna för publicering i utlysningen tillåter det. Publicering av yttranden sker när protokollet från beslutsmötet diarieförs. Yttranden för ansökningar som har beviljats eller avslagits publiceras. Yttranden för ansökningar som har återtagits eller avvisats publiceras inte.

Läs mer om att klarmarkera yttrande i det externa användarstödet Klarmarkera yttrande (ordförande/vice ordförande) Öppnas i nytt fönster..

Godkänna yttranden

Filtrera fram de ansökningar du ska godkänna yttrande för

Du kan godkänna yttranden i efterhand om de inte godkänts när protokollet från beslutsmötet diarieförs. Yttrandena publiceras då så snart de godkänns.

  1. Filtrera fram den eller de ansökningar du vill godkänna yttrande för.
  2. Klicka på pilen på knappen i högra kolumnen på raden med ansökan (A).
  3. Klicka på Godkänn (B) i rullgardinsmenyn för att öppna yttrandeformuläret.
  4. Kontrollera yttrandet som öppnas i skrivskyddat läge.
  5. Klicka på Redigera yttrande (C) om något behöver justeras.
  6. Klicka på Godkänn (D).

Ett godkänt yttrande är låst för vidare ändringar men kan låsas upp tills protokoll från beslutsmöte diarieförts.

Läs mer om att godkänna protokoll i Godkänna beslutsprotokoll.
Läs mer om att publicera beslut i Publicera beslut till Prisma portal.

Du kan göra smärre justeringar, om du vill, innan du godkänner yttrandet

Låsa upp godkänt yttrande

Innan beslut har fattats och diarieförts kan du låsa upp yttrandet för redigering, därefter är yttrandet skrivskyddat

När du låser upp ett godkänt yttrande öppnas det hela vägen till utkast. Det innebär att alla stegen för yttrandet måste genomföras på nytt: registrering, eventuellt klarmarkerande och godkännande.
Om ordförandens uppgift att klarmarkera yttrandet är obligatorisk, måste du informera ordförande om att yttrandet ska klarmarkeras igen.

Du kan låsa upp ett yttrande för redigering fram tills ett beslut för ansökan fattats. När protokollet för beslutet diarieförts i Prisma ECM är yttrandet skrivskyddat.

  1. Markera yttrandet du vill låsa upp (A).
  2. Klicka på Lås upp för granskare (B).
  3. Klicka på OK (C) för att bekräfta att du vill låsa upp yttrandeformuläret.
  4. Godkänn yttrandet när det klarmarkerats eller när ändringarna är gjorda.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.