Prisma användarstöd logga

Hantera ändringsansökan

Den sökande kan ändra uppgifter i sin beviljade etikprövning genom att skicka in en ändringsansökan via Prisma portal. Du måste först registrera en ändringsansökan om den tidigare inte är registrerad och beviljad i Prisma. I ett första steg lägger ansvarig handläggare till den handläggare som ska hantera ändringsansökan. Handläggaren, som tilldelats ärendet ska därefter ladda upp ansökan i PDF-format på en handling som hör till ansökansärendet och slutföra ansökan i Prisma portal.

Om etikprövningen beviljats i Prisma visas ändringsansökan direkt på kortet Hantera ansökningar i Prisma.

   

Uppgifter för ändringsansökan

Förenklat flöde över två typer av ändringsansökan

Ett nytt ansökningsärende skapas när en sökande skickar in en ändringsansökan för en pappersansökan. På Idag-arean tilldelas en ansvarig handläggare uppgiften att lägga till en handläggare i modulen Uppgifter. Därefter får handläggaren som tilldelats ärendet, uppgifter för återstående steg i registreringen av pappersansökan.

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

En utsedd handläggare lägger till en handläggare för det nya ansökningsärendet

Handläggaren för ändringsansökan skapar en ny handling och laddar upp samt kopplar pappersansökan
som en PDF-fil.

Handläggaren för ändringsansökan slutför ansökan i Prisma portal och skickar in uppgifterna till Prisma ECM.

En ändringsansökan för en ansökan som beviljats i Prisma diarieförs som en handling på ansökansärendet i Prisma.

Ändringsansökningar som skickas in av sökande får ansökanstypen ”Ändringsansökan” (A) på kortet Hantera ansökningar.

Ändringsansökningar visas med ansökanstypen Ändringsansökan i listan över inkomna ansökningar

Läs mer om hur du lägger till och arbetar med moduler på Idag-arean i Moduler.

Lägga till handläggare på ändringsansökan, pappersansökan

Uppgift för att lägga till handläggare på en ändringsansökan

När en ändringsansökan, som inte är registrerad i Prisma, kommer in från den sökande skapas en uppgift i Prisma. Uppgiften visas i modulen Uppgifter på Idag-arean, om du har behörighet att hantera ändringsansökningar.

 1. Klicka på Visa på raden för ändringsansökan (A).
 2. Skriv in hela eller delar av namnet på handläggaren du söker i Handläggare (B).
 3. Tryck ENTER.
 4. Dubbelklicka på handläggaren i sökresultatet (C) i sökfönstret som visas.
 5. Klicka på OK (D) för att spara och stänga uppgiften.

När du lagt till en handläggare på ärendet får handläggaren en uppgift i Prisma om att hen ska ladda upp en PDF-fil.

Läs mer om hur du lägger till och arbetar med moduler på Idag-arean i Moduler.

Ladda upp pappersansökan som PDF-fil

Ansökanskortet med meny för att skapa en ny handling

När du är handläggare för pappersansökan ska du skapa en ny handling och ladda upp ansökan i PDF-format. Du måste först skanna in eller spara pappersansökan som en PDF-fil.

 1. Dubbelklicka på raden för ändringsansökan (A) i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på fliken Information (B) i ansökanskortet som öppnas.
 3. Högerklicka på ärendet (C).
 4. Välj Ny handling ur rullgardinsmenyn (D).

När du laddat upp pappersansökan på den nya handlingen får du en ny uppgift i Prisma om att du ska slutföra ansökan i Prisma portal.

Läs mer om hur du diarieför en handling och laddar upp en PDF-fil i Diarieföra handling.

Slutföra ansökan i Prisma portal

I Prisma portal öppnas ett formulär där ansökans obligatoriska uppgifter fylls i och skickas in

 1. Klicka på Visa på raden för ändringsansökan (A).
 2. Klicka på Färdigställ ansökan i Portal (B).
 3. Ange de obligatoriska uppgifterna i dialogfönstret som öppnas i Prisma portal (C).
 4. Klicka på Skicka in (D).
 5. Klicka på OK (E) för att avsluta uppgiften.

Du måste klicka OK på Idag-areans uppgift när du skickat in uppgifterna från formuläret i Prisma portal. Först därefter visas ändringsansökan på kortet Hantera ansökningar.

Publicera granskningsdokument på Prisma portal

Den ursprungliga ansökan och alla ändringsansökningar finns på ansökanskortet

I den smarta sökmappen Granskningsdokument speglas ansökansärendets alla handlingar. Du kan välja vilka av handlingarna som ska publiceras i Prisma portal. När handlingarna publiceras kan de laddas ner av ledamöter som har tillgång till sammanträdet i Prisma portal.

 1. Öppna ett ansökanskort genom att klicka på länken med diarienumret (A) på fliken Fördelning i Hantera ansökningar.
 2. Klicka på fliken Information (B).
 3. Klicka på den smarta sökmappen Granskningsdokument (C).
 4. Markera kryssrutorna framför de handlingar du vill publicera till sammanträdet i Prisma portal (D).
 5. Klicka på Publicera handling för granskning (E).
 6. Klicka på OK (F).

I Prisma portal visas de valda handlingarna via en länk i kolumnen ”Övriga dokument” under menyn Granskningsuppgifter. Dokumenten kan även laddas ned med hjälp av nedladdningshanteraren.

En streckad grön ruta visas kring de valda handlingarnas kryssrutor om de publicerades korrekt

Avpublicera granskningsdokument på Prisma portal

Vilka handlingar som är publicerade på Prisma portal visas i kolumnen Publ PP

 1. Följ steg 1 – 3 i Publicera granskningsdokument på Prisma portal.
 2. Skrolla åt höger för att se vilka handlingar som publicerats i kolumnen ”Publ PP” (A).
 3. Markera kryssrutorna framför de handlingar du vill ta bort från sammanträdet i Prisma portal (B).
 4. Klicka på Avpublicera handling från granskning (C).
 5. Klicka på OK (D).

En streckad grön ruta visas kring de valda handlingarnas kryssrutor om de avpublicerades korrekt

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.