Prisma användarstöd logga

Granskning och beslut i Prisma portal

I Prisma portal arbetar du med dina avdelningar (som benämns beredningsgrupper i Prisma portal). På respektive avdelnings startsida gör du bland annat de grundläggande inställningar som ska gälla. Det är här du anger mötesdatum och gör inställningar för start- och slutdatum för de olika aktiviteterna. Du kan ladda ner dokument, ta fram rapporter och mötesunderlag samt kontrollera händelseloggen.


Avdelningens (beredningsgruppens) startsida

När du loggat in på Prisma portal visas dina avdelningar på fliken BEREDNINGSGRUPPER i en lista till vänster

Som intern användare loggar du in direkt i Prisma portal eller från Prisma ECM.

 1. Klicka på fliken BEREDNINGSGRUPPER (A).
 2. Klicka på någon av de beredningsgrupper som du tilldelats (B).

Läs mer om standardfunktionerna för startsidan i Beredningsgruppen i Prisma portal.

Ange expertområde för en ledamot

Formulär för att ange ledamotens expertområde

Du anger ett expertområde för varje ledamot i Prisma portal.

 1. Följ steg 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Expertområde (A).
 3. Filtrera fram den ledamot som du vill ange expertområde för.
 4. Klicka på Öppna (B).
 5. Ange det expertområde ledamoten har (C).
 6. Klicka på Skicka in (D).

Ange uppgift om representant för allmänna intressen

Formulär för att ange expertområde och representant för allmänna intressen

Uppgiften lagras som en uppgift knuten till ledamoten och gäller från och med det datum då du sparar uppgiften. Tidigare ansökningar där ledamoten haft ett uppdrag påverkas inte.

 1. Följ steg 1 – 4 i Ange expertområde för en ledamot.
 2. Markera kryssrutan Representant för allmänna intressen (A).
 3. Klicka på Skicka in (B).

Fördela ansökningar på föredragande

Varje ansökan ska ha en föredragande ledamot som skriver utlåtandet

Du kan endast fördela en (1) ledamot som föredragande på varje ansökan.
Du kan inte fördela en ansökan på en ledamot som rapporterat jäv.

 1. Följ steg 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Fördela ansökningar (A).
 3. Klicka på Välj (B) på raden för ansökan du ska fördela.
 4. Ange den ledamot som ska vara föredragande ur rullgardinsmenyn (C) i kolumnen ”Roll”.
 5. Klicka på Spara (D).

Ta bort och fördela om ansökan

Meddelande då ett utlåtande påbörjats av ledamoten

Om du tar bort en föredragande ledamot som redan börjat skriva utlåtandet, kommer dessa uppgifter att raderas.

 1. Följ steg 1 – 2 i Fördela ansökningar på föredragande.
 2. Ta bort rollen ”Föredragande” för ledamoten (A) och ändra eventuellt till en ny ledamot.
 3. Klicka på Spara (B).
 4. Klicka på OK (C) för att bekräfta att du vill genomföra ändringarna.

Om du stänger dialogfönstret med meddelandet om ändringarna, fördelas inte granskningsuppgifterna om.

Skriva och komplettera utlåtande

Till varje ansökan hör ett formulär för utlåtande

Du som är handläggare för en ansökan kan komplettera utlåtandet som den föredragande skrivit.

 1. Följ steg 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Granskningssammanfattning (A).
 3. Klicka på pilen vid knappen Lås upp för granskare och välj Skriv (B) på raden för ansökan.
 4. Komplettera utlåtandet i formuläret (C).
 5. Klicka på Skicka in (D).
  Alternativt:
  Klicka på Spara (E).
 6. Klicka på OK (F).
 7. Klicka på OK (G).

Fördela uppgifter för att fastställa beslut

Uppgiften att fastställa beslutet utförs av ordförande, ibland med hjälp av vetenskaplig sekreterare

Du måste alltid tilldela ordförande en uppgift för att kunna skicka in fördelningen.
Du kan tilldela vetenskaplig sekreterare och ordförande, eller bara ordförande, uppgiften att justera motiveringen till beslut.
Endast ordförande kan få uppgiften att fastställa beslutet.

 1. Följ steg 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Fördela uppgift fastställa beslut (A).
 3. Välj ledamot som ska tilldelas uppgift ur rullgardinsmenyn(-erna) (B).
 4. Markera kryssrutan på raden där du valt att tilldela ledamöter uppgifter (C).
 5. Klicka på Skicka in (D).
 6. Klicka på OK (E).
 7. Klicka på OK (F).

Skriva motivering till beslut

Formulär för att skriva motivering till beslut och för att välja beslutsstatus

Du som är handläggare skriver en motivering till beslutet som sedan skickas för justering.

 1. Följ steg 1 – 2 i Fördela uppgifter för att fastställa beslut.
 2. Klicka på Öppna (A).
 3. Ange motivering till beslutet (B).
 4. Välj förslag till beslut ur rullgardinsmenyn (C).
 5. Klicka på Spara (D).

Skicka uppgift till ordförande och vetenskaplig sekreterare

Både vetenskaplig sekreterare och ordförande har tilldelats uppgifter i bildexemplet

Det är vetenskaplig sekreterares och ordförandes uppgift att eventuellt justera motiveringen. Uppgiften kan endast utföras av en ledamot i taget.

 1. Följ steg 1 – 4 i Skriva motivering till beslut.
 2. Klicka på Öppna (A).
 3. Klicka på Skicka till vetenskaplig sekreterare (B) eller Skicka till ordförande (C).
 4. Klicka på OK (D).

Endast ordförande kan godkänna beslutet och skicka in det.

Återta skickad uppgift

Uppgiften återtas från vetenskaplig sekreterare

 1. Följ steg 1 – 2 i Fördela uppgifter för att fastställa beslut.
 2. Klicka på Öppna (A).
 3. Klicka på Återta uppgift (B).
 4. Klicka på OK (C).

Skicka in fastställt beslut

De ledamöter som deltagit i beslutet markeras i formuläret för fastställande av beslut

Om en ansökan fördelas om till en annan avdelning under beslutsprocessen går det inte att skicka in fastställt beslut till Prisma ECM.

När ordförande skickat in det fastställda beslutet ska du skicka beslutet vidare till Prisma ECM.

 1. Följ steg 1 – 2 i Fördela uppgifter för att fastställa beslut.
 2. Klicka på Öppna (A).
 3. Markera de ledamöter i listan som deltagit i beslutet (B).
 4. Klicka på Skicka in (C).
 5. Klicka på OK (D).

Läs mer om fastställande av beslut i Prisma ECM i Fastställa beslut.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.