Prisma användarstöd logga

Handlingskort för godkännande av villkor

När en ansökan beviljas och protokollet godkänns på beslutsmötet upprättas villkorshandlingen automatiskt med den information som finns i beslutet. Nytt godkännade av villkor upprättas även vid förfrågningar under utbetalningsperioden av det beviljade bidraget. Villkoren ska signeras av sökande och medelsförvaltare för att utbetalningarna ska kunna påbörjas.

Upprättande av handling för godkännande av villkor

En egen handling för godkännande av villkor upprättas när en ansökan är beviljad och beslutet godkänt

Så snart ett beslut för en beviljad ansökan godkänts upprättas automatiskt en handling (A) för godkännande av villkor på ansökanskortet.

I modulen Uppgifter skapas även en uppgift för godkännande av villkor (B) för den användare som är handläggare på ansökansärendet.

Uppgifter om projekttid, beviljade belopp, återrapportering, villkorstext med mera hämtas från utlysningens bidragsform och ansökans beslut.

Handläggaren får en uppgift i Prisma ECM för när beslut fattats för den beviljade ansökan

Handlingskortet för godkännande av villkor

Information på handlingskortet för godkännande av villkor

Du kan öppna kortet för ansökan från handlingskortet för godkännande av villkor genom att klicka på Visa ärende (A).

Utöver information och funktioner som beskrivs i Handlingskortet för godkännande av villkor finns följande på handlingskortet för godkännande:

Grunddata

Villkorsdata

Påminnelser

Anteckningar

Signering

Utbetalningar


Återbetalning

Information om sökande och medelsförvaltare.

Den information som inkluderas i PDF-filen för godkännande av villkor.

Standardflik för påminnelser som rör godkännande av villkor.

Standardflik för loggning av händelser och egna anteckningar som rör godkännande av villkor.

Visar signeringsstatus för handlingen, du kan se om handlingen har signerats av sökande och medelsförvaltare.

Visar den utbetalningsplan som är kopplad till det beviljade bidraget som godkännandet av villkor tillhör. Du aktiverar utbetalningsplanen varje gång ett nytt godkännande av villkor upprättats.

Hantering av återbetalning av resterande medel.

Öppna handling för godkännande av villkor från ansökan

Du kan öppna handlingen för godkännande av villkor från ansökanskortet

  1. Öppna ansökanskortet.
  2. Välj fliken Information (A).
  3. Högerklicka på raden för handlingen Godkännande av villkor (B).
  4. Välj "Egenskaper" ur rullgardinsmenyn (C).

Fliken Signering

På fliken Signering kan du se om sökande och medelsförvaltare signerat villkoret

Du kan få information om när sökande och medelsförvaltare signerat villkoret. Om exempelvis medelsförvaltare nekat och därmed inte godkänt villkoret finns information om orsaken.

Fliken Utbetalningar

När villkoret godkänts av sökande och medelsförvaltare kan utbetalningarna aktiveras

I listan visas information om vilka datum utbetalningar av det beviljade bidraget kommer att ske. När villkoret signerats av både sökande och medelsförvaltare kan du aktivera utbetalningsplanen.

Fliken Återbetalning

Fliken Återbetalning används av ekonomiavdelningen

På fliken Återbetalning får du information om återbetalning av beviljat bidrag. Det är kan i vissa fall vara finansiärens ekonomiavdelningen som hanterar återbetalning av medel.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.