Fullständig ansökan

Händelseförloppet för den fullständiga ansökan, som sökande får skicka in om skissen accepterats, behandlas som vid ordinarie utlysning utan skiss. De skillnader som förekommer beskrivs i detta avsnitt.

Allmänt om fullständig ansökan vid utlysning med skiss, steg 2

Utlysningen är uppdelad i två steg

Varje finansiär gör egna inställningar, bland annat för hur utlysning utformas för publicering av yttrande. Det kan även förekomma olika benämningar, till exempel vid rapportering av prioritet och kompetens.

Steg 1

Hantering av beredningsgrupper i Prisma ECM och i Prisma portal sker som i en vanlig ansökningsprocess. Medelsförvaltare ska inte signera en projektskiss och granskare ska inte lämna något yttrande innan beslut.

Steg 2

Sökande som får beslut om att deras projektskisser har accepterats kan därmed skicka in en fullständig ansökan. Hanteringen av den fullständiga ansökan sker som för en vanlig fullständig ansökan med förslag till yttrande och slutligt yttrande. Ny rapportering av jäv och prioritet krävs eftersom det kan ha tillkommit nya medlemmar, till exempel externa granskare, i beredningsgruppen eller i projektet.

Förutsättningar för att kunna arbeta med fullständig ansökan:

  • Förfallodatumet för att rapportera jäv på beredningsgruppens sida får inte överlappa startdatumet för skriva förslag till yttrande.
  • Granskaren måste ha rapporterat jäv för alla beredningsgruppens ansökningar för att kunna skriva förslag till yttrande eller yttrande.
  • Granskaren måste ha valt att acceptera eller avstå arvode för att kunna skriva förslag till yttrande eller yttrande (Arvodesinställningar i Prisma portal).
  • Externa omdömen visas för granskarna i beredningsgruppen när förfallodatum för externt omdöme har passerat. Visning av externa omdömen är alltså inte kopplat till datumet Första dag att läsa omdöme och förslag till yttrande.
  • För att kunna bevilja en ansökan måste den ha signerats av medelsförvaltaren.

Rapportera jäv och prioritet för fullständig ansökan, steg 2

I jävssammanfattningen får du en överblick över granskarnas rapportering av jäv och prioritet

Förfallodatumet för att rapportera jäv på beredningsgruppens sida får inte överlappa startdatumet för skriva förslag till yttrande.
Värden för prioritet är inte desamma som för skiss.

info-symbol

Även för fullständig ansökan, i steg 2, ska granskare i beredningsgrupp rapportera jäv och prioritet.

För fullständig ansökan gäller följande värden i kolumnen Prioritetsvärde:

0
1
2

Avslå
Diskuteras
Bevilja

Fördela ansökningar efter skissbesluten

Fördelning av ansökninger på granskare kan påbörjas direkt efter skissbesluten.

Bjuda in extern granskare

Förfrågan till externa granskare om att yttra sig över enskilda fullständiga ansökningar kan skickas så snart skissbeslut är fattat. Den externe granskaren får tillgång till skissen och kan då avgöra om hen vill tacka ja till att yttra sig eller neka.

Hantering av ej beslutsfattande beredningsgruppsmöten

Det beredningsgruppmöte där beredningsgruppen endast lägger förslag om de fullständiga ansökningarna och som den slutgiltiga beslutsinstansen fattar beslut om senare, hanteras manuellt. Ett protokollsnummer/beslutsnummer från ett beslutsmöte, med ett allmänt beslut kopplat till denna typ av möten, används förslagsvis.

info-symbol

De olika finansiärerna hanterar dessa möten på olika sätt, men ett ansökningsärende måste kopplas till ett beslutsmöte.

Slutgiltiga förslag och beslut

Handläggaren lägger in slutgiltiga förslag och beslut på varje ansökan. Ansökan är kopplad till ett slutgiltigt beslutsmöte via utlysningen men kan flyttas till annat beslutsmöte vid behov.

Senast uppdaterad: