Prisma användarstöd logga

Söka bidrag, organisation

En organisation kan söka bidrag i särskilda organisationsutlysningar. Organisationsutlysningar är endast synliga när du loggar in på organisationskontot. I de organisationsutlysningar för projekt med fler projektparter, agerar organisationen, eller medelsförvaltaren, som koordinator för flerpartsbidraget.

När ett utkast för organisationsansökan skapats kan den som är ansvarig på organisationskontot bjuda in en projektledare. Projektledaren kan fylla i uppgifter för ansökan men endast användare som är ansvarig på organisationskontot kan registrera ansökan.

Skapa utkast för ansökan

I tabellen på sidan Organisationsutlysningar visas de aktuella utlysningar där organisationen kan söka bidrag

 1. Logga in i Prisma.
 2. Välj fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 3. Klicka på Organisationsutlysningar (B).
 4. Klicka på Ansök (C) på raden för utlysningen med det bidrag du vill söka.
 5. Ange Projekttitel på svenska och engelska i dialogfönstret (D).
 6. Klicka på knappen Skapa ansökan (E).

Ansökan sparas som utkast och öppnas automatiskt om din webbläsare tillåter pop-up fönster.
När ansökan är klar ska ansökningsansvarig eller organisationskontoansvarig registrera ansökan.

Läs mer om hur du fyller i ansökansformuläret i Forskare/Söka bidrag.
Läs mer om var du hittar organisationens ansökningar och utkast i Organisationens ansökningar.

Bjuda in projektledare

Bjud in en medverkande projektledare till organisationsansökan

Du kan bjuda in en projektledare som kan fylla i information i ansökan. Projektledaren behöver inte vara användare på organisationskontot men måste ha ett konto i Prisma.

 1. Följ steg 1 - 4 i instruktionen nedan, Organisationens ansökningar.
 2. Klicka på MEDVERKANDE (A).
 3. Klicka på Bjud in projektledare (B).
 4. Ange den inbjudna projektledarens namn och e-postadress (C).
 5. Klicka på Bjud in projektledare (D).
 6. Klicka på OK (E).

Inbjudan skickas via e-post till den tilltänkta projektledaren. Via en länk i e-postmeddelandet kan den tilltänkta projektledaren acceptera eller neka inbjudan.

Projektledare
accepterar

Projektledare
nekar

Nuvarande projektledare ersätts av inbjuden projektledare.

Ursprunglig projektledare återgår som projektledare och inbjudan kan skickas till ny tilltänkt projektledare.

Läs mer om vad inbjudna medverkande har för rättigheter i Medverkande i Forskare/Söka bidrag.

Ångra inbjudan till projektledare

Både nuvarande projektledare och inbjuden projektledare visas innan inbjuden projektledare nekat eller accepterat inbjudan

 1. Följ steg 1 - 4 i instruktionen nedan, Organisationens ansökningar.
 2. Klicka på MEDVERKANDE (A).
 3. Klicka på Ångra inbjudan (B).

Ett e-postmeddelande skickas till inbjuden projektledare som förklarar att inbjudan inte längre är aktuell.

Ersätta projektledare

En projektledare som accepterat inbjudan kan ersättas

 1. Följ steg 1 - 4 i instruktionen nedan, Organisationens ansökningar.
 2. Klicka på MEDVERKANDE (A).
 3. Klicka på Ersätt projektledare (B).

Ange koordinerande projektpart i flerpartsansökan

Uppgifter för koordinerande projektpart samt dialogfönster för koordinerande projektparts kostnader och finansiering

info-symbol

Först anger du uppgifter för koordinerande projektpart, var arbetet i huvudsak kommer att utföras och koordinerande projektparts budget. Därefter kan du lägga till fler projektparter som aktivt ska delta i projektet.

 1. Skapa en ansökan eller öppna ett utkast för en ansökan.
 2. Klicka på BUDGET (A).
 3. Ange uppgifter för koordinerande projektpart (B).
 4. Ange uppgifter för var arbetet i huvudsak kommer att utföras (C).
 5. Klicka på Redigera (D) och ange koordinerande projektparts kostnader i dialogfönstret.
 6. Klicka på Redigera (E) och ange koordinerande projektparts finansiering i dialogfönstret.

Lägga till projektpart i flerpartsansökan

Knappen för att lägga till en första projektpart visas innan sammanställningen av projektets totala budget

info-symbol

När du har lagt till kostnader och budget för den koordinerande projektparten kan du lägga till den eller de projektparter som deltar aktivt i projektet.

 1. Följ steg 1 – 2 i Ange koordinerande projektpart i flerpartsansökan.
 2. Klicka på Lägg till projektpart (A).
 3. Följ steg 3 – 6 i Ange koordinerande projektpart i flerpartsansökan och lägg på motsvarande sätt till uppgifter för projektparten.
info-symbol

Projektets totala kostnader beräknas automatiskt, inklusive budget från den part eller de parter du lagt till.

Registrera organisationsansökan

När du registrerar din ansökan signeras den automatiskt i och med att du accepterar villkoren för ansökan. När du, som behörig företrädare för koordinerande projektpart, registrerar ansökan innebär det även att samtliga parter accepterar villkoren för ansökan.

När din ansökan har registrerats syns den inte längre listan Utkast på förstasidan i Prisma utan visas på fliken ORGANISATIONSKONTOT, menyvalet Organisationsansökningar.

info-symbol

Läs mer om registrering av ansökan i Forskare/Registrera ansökan.

Organisationens ansökningar

Organisationens samtliga ansökningar och utkast

 1. Logga in i Prisma.
 2. Välj fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 3. Klicka på Organisationsansökningar (B).
 4. Klicka på länken (C) till utkastet eller diarienumret för ansökan på raden för det aktuella utkastet eller ansökan.
  Alternativt:
 5. Klicka på Välj och välj ett alternativ ur rullgardinsmenyn för att få mer information om utkastet eller ansökan.

Alternativen i rullgardinsmenyn Välj varierar beroende på vilken status ansökan har eller om det är ett utkast.

Händelselogg

Bidrags-
sammanfattning

Beslut

Yttrande

Byt hemvist

Ta bort utkast

Händelseloggen visar vad som skett med utkastet eller ansökan.

Visar en sammanställning av ett beviljat bidrag. I bidragssammanfattningen kan du signera godkännande av villkor, skicka in förfrågningar, återrapportera och se alla beslut som fattats rörande ansökan.

Visar beslutet för ansökan när beslut fattats.

Visar yttrandet för ansökan när beslut fattats.

Valet är tillgängligt på en ansökan som skickats in men som fortfarande saknar beslut.

Tar bort utkastet till ansökan.

Läs mer om hur du signerar godkännande av villkor i Beviljat bidrag - signering i Forskare/Ansökningar och bidrag.
Läs mer om hur du skapar förfrågningar i Förfrågningar.
Läs mer om funktioner för återrapportering i Beviljat bidrag - återrapportering Forskare/Ansökningar och bidrag.

Senast uppdaterad: