Prisma logotyp

Nyheter i Prisma

15 maj 2018

Återrapportering

 • Vid ett byte av medelsförvaltare fick tidigare det aktuella bidraget status ”Ej tilldelad” i rapporteringsstrukturen hos den nya medelsförvaltaren och behövde fördelas manuellt. Nu sker fördelning till rätt mapp automatiskt om den nya medelsförvaltaren har valt att spegla rapporteringstrukturen och har automatisk rapporteringsdistribuering.

Ansökningsformulär

 • Teckenräknaren visar nu totalt antal tecken samt resterande antal tecken (Antal återstående tecken: 584/1500).

Arvoden

 • Möjlighet för granskare att välja faktura - Gäller Formas och Forte. Ej VR.

Min Profil / CV

 • Under ”Bidrag erhållna i konkurrens” i CV-delen har tusentalsavgränsare införts på beloppen för att öka läsbarheten för sökande och granskare.
 • Under ”Bidrag erhållna i konkurrens” i CV-delen finns nu möjligheten för sökande att ange namn och land på den finansiär som givit bidraget. Denna information blir synlig både i portalen och i ansökans-pdf:en.
 • Ett antal buggar rörande överföring av doktorsexamen till ansökan har åtgärdats.

19 april 2018

Förfrågningar

 • Ändringar av innehåll och layout för formuläret som sökanden fyller i när förfrågan skickas in i Portalen.
 • Ändringar av innehåll och layout i signeringsmodalen där medelsförvaltaren signerar förfrågan i Portalen.
 • Ändringar av innehåll och layout i detaljvyn där sökanden och medelsförvaltaren kan ta del av information om inskickad förfrågan i Portalen.
 • Utveckling av informationen som visas i förfrågningsmodalen där sökanden initierar sin förfrågan i PP. Det framgår nu vilka parter som signerat förfrågan och vilka som inte gjort det – vilket gör det lättare att följa flödet.
 • En ny förfrågan gällande byte av projektledare har utvecklats för organisationsansökningar. Förfrågan initieras av organisations- eller ansökningsansvarig.
 • En ny funktion möjliggör för organisations- eller ansökningsansvarig att bjuda in projektledaren för en organisationsansökan (om det finns) att fylla i förfrågningsformulär. Det är fortfarande endast organisations- eller ansökningsansvarig som kan skicka in förfrågan

Min profil / CV

 • Alla fritextfält i CV har nu teckenräknare för att underlätta för användaren.
 • Ny typ av ”forskarutbildning” i CV. Vetenskapsrådets definition av en ”Medverkande forskare” är en ”forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens”. Nu är det möjligt att under Forskarutbildningsfliken lägga till ”Kompetens motsvarande doktorsexamen”. Där kan den medverkande forskaren beskriva sin kompetens som hen anser motsvara en doktorsexamen.
 • Inställning för visa språk. I fortsättningen kommer Prisma komma ihåg vilken språkvisning som användes vid senaste inloggning i Portalen.
 • Handledarens namn + titel på avhandling är numera obligatoriska uppgifter för forskarutbildningsexamen, de har tidigare varit frivilliga uppgifter. Dessa uppgifter har efterfrågats granskare.
 • Uppgift om postdoktorsvistelsens land förs nu över till ansökan: Uppgiften läggs till i ansökan för att lättare kunna bedöma forskares mobilitet.

Granskning

 • Sidan ”Sammanfattning för skissomdömen” har flyttats så att den hamnar under sidan ”Rapportera jäv och prioritet” i portalen, under fliken ”Beredningsgrupper”. På detta sätt följer sidorna processen bättre i steg 1 med skiss.
 • När granskaren klickar på ”läs omdöme” och har markerat sig som jävig, eller ännu ej markerat jäv, visas ett felmeddelande. Tidigare kom man in i ett formulär där felmeddelandet stod men där det ändå fanns data från själva ansökan.

Återrapportering

 • Vid byte av medelsförvaltare visades tidigare den nya hemvisten (från den tillträdande medelsförvaltaren) i kolumnen "Projektets hemvist" i rapporteringsöversikten hos den frånträdande medelsförvaltaren. Detta är nu ändrat så att projektets tidigare hemvist står kvar i rapporteringsöversikten och i rapporteringsstrukturen hos frånträdande medelsförvaltaren fram tills att slutrapporteringen är inskickad till finansiären.

December 2017

Ekonomi

 • Funktion för att byta finansierings källa för pågående bidrag har utvecklats.
 • Utvecklat så att man kan göra överföring av medel i samband med byte av MF efter projekttidens slut men inom dispositionstiden.

Organisationskonto

 • En nedladdningshanterare finns nu tillgänglig i Prisma. Genom att gå in på sidan nedladdning så kan användare ladda ned samtliga eller enskilda dokument tillhörande ansökan eller bidrag. Nedladdningshanteraren är behörighetsstyrd vilket gör att en användare har tillgång till och kan ladda ned de dokument som de ser på sidan ”Ansökningar och bidrag” under fliken ”Organisationskonto”
 • När man hämtar hem signering ansökan så innehåller detta nu signeringskvitto och ansökan som en fil.
 • Ett tidigare fel som gjorde att det inte gick att byta huvudansvarig på organisationskontot om nuvarande och nye huvudansvarig visades på olika tabellsidor har korrigerats.

Återrapportering

 • Ny funktion som möjliggör ekonomisk återrapportering via Prisma vid byte av medelsförvaltare.
 • I händelseloggen för återrapportering visas/sparas finansiärens motivering vid en kompletteringsbegäran
 • Kompletteringsmejlen har nu stöd för att hämta in finansiärens namn och förfallodatum
 • Under rubriken ”Återrapportering” på bidragssammanfattningen (som finns tillgänglig både hos projektledaren och medelsförvaltaren/organisationskontot) har informationen förtydligats och följande kolumner visas nu; ID: RegelID(TillfälleID), Typ (Delrapport eller Slutrapport), Status (Ej återrapporterad, Fylls i av medelsförvaltaren, etc.), Period rapportering avser (datumintervall), Rapportering öppnar (datum) och Förfallodatum
 • En tecken-nedräknare visas i det modalfönster som fylls i när projektledaren nekar en rapport
 • Den ”informations-banner” som visas i det ekonomiska återrapporteringsformuläret hos projektledaren har nu bytts ut mot två separata som ändras beroende på vilken status rapporten har.
 • Justering av frekvens av påminnelsemejl, tidpunkt samt mottagare enligt följande:
 • Om återrapporteringsuppgiften har status ”Fylls i av medelsförvaltaren” kommer påminnelsemejlet endast skickas till den/de personer som är ansvariga för att utföra uppgiften hos medelsförvaltaren, inte till projektledaren. Systemet skickar endast ut ett påminnelsemejl X antal dagar innan förfallodatum (X = det antal som angetts av finansiären, vanligtvis 14 dagar) samt ett 5 dagar innan förfallodatum. Mejlet skickas endast ut på dagtid mellan 12.00 - 18.00.
 • Om rapporteringsuppgiften har status ”Granskas av projektledaren” kommer påminnelsemejlet att skickas en gång X antal dagar före förfallodatum (X = det antal som angetts av finansiären, vanligtvis 14 dagar) samt dagligen med start 5 dagar innan förfallodatum. Det skickas ut två separata mejl, ett som riktar sig till projektledaren och ett till medelsförvaltaren, med olika formuleringar. Mejlen skickas endast ut dagtid mellan 12.00 - 18.00.

2017-09-06 skedde en leverans med förljande uppdateringar i Prisma.

 • (Organisationskonto) Rapportörerna på organisationen har tillgång även till den vetenskapliga rapporten under Rapporteringsöversikt på bidragssammanfattningen. Rapporten blir endast tillgänglig på organisationskontot när den är inskickad till finansiären.
 • (Organisationskonto) Tillagda enheter
  • Knappen som används när tillagda enheter tas bort har gjorts tydligare
  • Val av enheten ligger först och angiven behörighet under istället som för tidigare tvärtom.
  • Vid ändring av inställningen kommer nu ett meddelande att ändring har sparats.
 • (Ansökan) Validering för sökande att filer som laddas upp i ansökan är av rätt format.
 • (Ansökan) Registrera fliken är bytt till Komplettera och registrera.
 • (Återrapportering) Rapporteringsuppgifter är uteslutna från det dagliga påminnelsemailet.
 • (Återrapportering) Anledningstexten för komplettering av återrapportering är nu med i det mejl som skickas till projektledare och medelsförvaltare från Portalen.
 • (Granskning) Observatören har tillgång till
  • Omdömen, förslag till yttranden och yttranden
  • Rapporten * Samlade individuella omdömen
  • Rapporten * Samlade yttranden

 

Senast uppdaterad: 2018-05-22

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.